Nieuws Passend Onderwijs

Aanpak bureaucratie

Een van de problemen die met de komst van passend onderwijs zou worden opgelost was de grote mate van administratieve last die de systematieken van de PCL’s, CvI’s en de LGF met zich meebrachten (gescheiden loketten met elk eigen werkwijzen en criteria).  

Inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en blijkt uit onderzoek (o.a. evaluatie passend onderwijs, monitor (v)so in de transities) maar ook uit de vele signalen uit het veld van het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs dat dit probleem hardnekkig is. Diverse overleggen in de loop van 2016 en 2017 met betrokken partijen en alle inspanningen ten spijt, hebben er niet toe geleid dat dit probleem is opgelost. Daaraan zijn niet de intenties van betrokkenen debet, immers niemand streeft naar overbodige bureaucratie. Echter het feit dat alle (v)s(b)o scholen te maken hebben met meerdere samenwerkingspartners die hun indicatieproces en verantwoordingssystematiek allemaal anders hebben ingericht, leidt onoverkomelijk tot bureaucratische last voor de betrokken scholen.

In de twaalfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs die zeer recent verscheen, besteedt verantwoordelijk minister van onderwijs Arie Slob ook aandacht aan de ontstane bureaucratie binnen de samenwerkingsverbanden. Met name de administratieve drukte die is ontstaan rond de aanvraag en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) noemt de minister een ongewenst situatie voor vooral de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de scholen voor speciaal basisonderwijs en hij roept betrokkenen dan ook op deze overmatige administratie aan te pakken’

De afgelopen maanden heeft een groep inhoudelijk deskundigen van (voortgezet) speciale scholen en speciale basisscholen, waaronder ook  betrokkenen bij de toekenning van TLV’s,  zich gebogen over bovenstaande kwestie en vanuit de context van het gespecialiseerd onderwijs een aantal oplossingen geformuleerd die eraan bijdragen de bureaucratie voor deze scholen te beperken. Daarbij is het uitgangspunt een meer eenduidige werkwijze en een uniforme aanmeldingsformulier. Op dit moment bespreken we deze werkwijze, die ook tegemoet komt aan de vereiste dataminimalisatie conform de AVG, met de verenigingen van samenwerkingsverbanden. Wij verwachten na de zomer snel te kunnen starten met deze werkwijze en zullen onze leden daarover rechtstreeks berichten.