Nieuws Passend Onderwijs

Aanpak bureaucratie

In vervolg op het bericht in onze vorige nieuwsbrief kunnen we melden dat we inmiddels overleg hebben gehad met de voorzitters van de landelijke organisaties samenwerkingsverbanden po en vo. Zowel de geformuleerde knelpunten als de voorgestelde oplossingsrichtingen (waaronder een meer eenduidige werkwijze en een landelijk aanmeldformulier) zijn uitgebreid besproken.

Alle partijen hebben de intentie om tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen die zowel de scholen voor gespecialiseerd onderwijs als de samenwerkingsverbanden gaat helpen de bureaucratie te verminderen. We hebben immers een gemeenschappelijk belang. Dit vraagt nog enige afstemming maar betekent dat we naar verwachting eind oktober onze leden kunnen informeren.