Nieuws Passend Onderwijs

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. In bijgevoegd onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, gaan we voor vijf kenmerken na of ze een relatie vertonen met toe- of afname van het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.

Die kenmerken, met de achterliggende veronderstellingen, zijn:

  • de mate van verevening: hoe minder ondersteuningsbudget een samenwerkingsverband ontvangt hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan; 

  • financiële druk: hoe groter de financiële druk in een samenwerkingsverband hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan; 

  • de omvang van het samenwerkingsverband: hoe groter het samenwerkingsverband des te meer (financiële) speelruimte een samenwerkingsverband heeft om leerlingen in het speciaal onderwijs te plaatsen; 

  • het model voor de verdeling van de financiën in een samenwerkingsverband: geen specifieke verwachtingen, maar een exploratie van mogelijke verschillen; 

  • het aantal locaties voor speciaal onderwijs: aanbod schept vraag.

Algemene trend 

Er is recent weliswaar (weer) sprake van een stijging van het aandeel leerlingen in speciaal onderwijs, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, maar ten opzichte van het ijkjaar van de verevening, 2011, is er in het po sprake van een lichte daling van het aandeel so, en in het vo van een gelijk aandeel vso. 


Lees het gehele rapport in de bijlage.

trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017.pdf