Nieuws Arbeidstoeleiding

Loonkostenvoordeel (LKV) tijdens betaalde stage

In het voorjaar van 2018 bereikten ons berichten, dat werkgevers, tegen hun verwachting in, geen aanspraak konden maken op het Loonkostenvoordeel (LKV) als zij een werknemer na een stage in dienst namen. Bij nader onderzoek bleek dat dit komt omdat een stagiair, die een stagevergoeding ontvangt waarover de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen, is verzekerd voor de Ziektewet en daarmee voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) wordt gezien als een werknemer (fictieve dienstbettrekking).

Een doelgroepverklaring moet door de werknemer (dus ook door de betaalde stagiair) of gemachtigde binnen 3 maanden na indiensttreding, in dit geval na aanvang van de stage, aangevraagd worden. Aangezien de betaalde stage aan het begin van het schooljaar al begonnen was en de doelgroepverklaring pas werd aangevraagd toen de stage overging in een regulier dienstverband (na meer dan 6 maanden), verstrekte UWV aan deze werknemers geen doelgroepverklaring LKV (meer) omdat de aanvraagtermijn was verstreken.

Bovenstaande is aanleiding geweest voor Kamervragen aan minister Koolmees en op grond van zijn antwoorden is de communicatie rond de procedure van een (betaalde) stage, aansluitend dienstverband en het aanvragen van de doelgroepverklaring LKV aangescherpt.

De regels rondom stage en LKV waren en zijn als volgt (in de bijvoegde infographic is de bovenstaande informatie schematisch weergegeven):

  • Onbetaalde stage -> geen recht op LKV
  • Stage met een kostenvergoeding, waarover géén loonheffing wordt ingehouden en afgedragen  -> geen recht op LKV. 

Als na deze vormen van stage de werknemer (leerling) in dienst gaat, moet binnen 3 maanden na indiensttreding de doelgroepverklaring LKV bij UWV aangevraagd worden, mits de werknemer (leerling) behoort tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dan ontstaat er recht op LKV.

  • Betaalde stage mét een vergoeding, waarover loonheffingen moet worden ingehouden en afgedragen  -> recht op LKV, mits werknemer beschikt over doelgroepverklaring LKV; deze dient binnen 3 maanden na aanvang stage aangevraagd te worden bij UWV. Overigens is de werknemer hiertoe niet verplicht.

Voor meer specifieke en gedetailleerde informatie kunt u de sites van uwv, belastingdienst of de overheid raadplegen.
Gebruikt u deze infographic met bijbehorende informatie vooral bij uw contacten met werkgevers over stage, uitstroom en dienstverband.

Infographic LKV betaalde stage.pdf