Nieuws Onderwijskwaliteit

Gebruikersgroepen leerlingvolgsystemen (Logos, ParnasSys, MLS, Doenin, SOMtoday)

Het afgelopen schooljaar heeft Lecso, samen met de PO-Raad en Kennisnet, ervaring opgedaan met een aantal gebruikersgroepen van leerlingvolgsystemen. Hierover vertellen we u graag meer:

Logos
Het leerlingvolgsysteem Logos heeft een overstap gemaakt naar de cloud. Met deze overstap kwam ruimte om ook versneld functionele wensen van gebruikers toe te voegen aan het systeem. De gebruikersgroep heeft in gezamenlijkheid haar wensen, en de prioriteit van elke wens, kenbaar gemaakt en in overleg met Datacare worden deze wensen stapsgewijs ingevoerd in Logos. Ook het invoeren van het doelgroepenmodel in Logos is hier onderdeel van. 

Daarnaast is de gebruikersgroep druk doende om gezamenlijk de leerlijnen en streefniveau's te standaardiseren. De nieuwe standaard zal gaan gelden voor alle gebruikers en maakt samenwerken en onderlinge vergelijkingen maken heel gemakkelijk.

ParnasSys
Vanaf dit schooljaar wordt er ook samengewerkt met ParnasSys om in afstemming met gebruikers uit het SO én het reguliere basisonderwijs de doorontwikkeling van ParnasSys vorm te geven. Er hebben nu twee gebruikersgroep bijeenkomsten plaatsgevonden (een verkennende sessie en 1 werksessie). De opbrengsten daarvan worden in de volgende nieuwsbrief gedeeld. Voor meer informatie over deze gebruikersgroep kunt u contact opnemen met de projectleider Lotte de Rooij.

MLS
Het Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS) kent al jaren een gebruikersgroep. Hier is het afgelopen jaar ingezet op juiste de gezamenlijke afstemming van de doorontwikkeling van het product. omdat MLS maatwerk biedt heeft elke school eigen instellingen, maar een aantal zaken wordt gezamenlijk opgepakt. In nauw overleg met de leverancier worden gezamenlijke prioriteiten gesteld en functionaliteiten uitgewerkt.

Doenin
Platform Doenin werkt samen met haar leden aan het continu verbeteren van de producten. Sinds dit schooljaar is ook het landelijk doelgroepenmodel onderdeel geworden van het Doenin. De directe aanleiding, buiten de wens van andere scholen, was de wens van het eerste vso-school op Bonaire (voormalig cluster 3 en 4) om met het doelgroepenmodel te kunnen werken in Doenin.

Deze vso-school is dit schooljaar van start gegaan. De diversiteit van leerlingen is enorm, niet alleen in intelligentie of sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook in achtergrond en taal. Leerlingen op deze school zijn afkomstig van Caribisch Nederland, Europees Nederland, de Dominicaanse Republiek, Colombia, Peru, Venezuela, de Verenigde Staten, Suriname, China, India en Haïti. Met het doelgroepenmodel worden leerlingen via één kader in beeld gebracht en kan er onderwijs en ondersteuning worden geboden op maat. Doenin faciliteert hier zo goed mogelijk in door het doelgroepenmodel in het platform beschikbaar te stellen.

SOMtoday
Voor de ontwikkeling van SOMtoday is een onafhankelijke gebruikersvereniging actief: vereniging SamenSOM. Deze vereniging kent ook een speciale kenniskring voor vso. Het afgelopen schooljaar is het doelgroepenmodel gepresenteerd op de bijeenkomst voor vso. Er wordt onderzocht of dit model kan worden opgenomen in SamenSOM, wellicht via een zogenaamde 'flexibele pagina'.