Nieuws Onderwijs en Zorg

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs

Voor veel kinderen die thuis te maken hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld is de school een plek waar ze zich wél veilig voelen. Waar zij plezier kunnen hebben en positieve relaties met anderen kunnen aangaan. Sommige kinderen vinden op school iemand die zij zo vertrouwen dat ze hun verhaal vertellen, waarmee een last van hen afvalt en ze er minder alleen voor staan. De school is ook een plaats waar personen aanwezig zijn die iets kunnen doen om de kindermishandeling te signaleren en te stoppen.

Aanscherping meldcode
Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd en aangescherpt. Aansluitend bij de aangescherpte meldcode bepalen professionals in het onderwijs via een afwegingskader, dat voor het hele onderwijsveld is vastgesteld, wanneer er sprake is van ernstige mishandeling. Voor het implementeren van de aangescherpte meldcode in scholen zijn geen nieuwe structuren of procedures nodig. De gangbare ondersteuningsroutes bieden hiervoor voldoende mogelijkheden. In die routes is altijd overleg met ouders, collega’s, experts en externe partners uit de jeugdhulp ingebouwd. De verplichte stappen van de aangescherpte meldcode kunnen naadloos in die ondersteuningsroute ingepast worden. In bijgevoegde brochure vindt u daar meer over. .


Meldcode-Huiselijk-Geweld-PO.pdf