Nieuws Onderwijskwaliteit

Ontwikkelingen Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Voor de zomer werd door de gecertificeerde organisaties een bijeenkomst georganiseerd om te verkennen wat de stand van zaken was rond het gebruik van de KSO en welke wensen en mogelijkheden er werden gezien voor doorontwikkeling van de norm.  De beheergroep kreeg vervolgens de opdracht met een tweetal voorstellen te komen: doorontwikkeling van de norm zelf en aanpakken die een bredere implementatie van de norm kunnen bevorderen. 

Bij de inhoudelijke doorontwikkeling zijn in maart de thema’s kernwaarden van de school/het bestuur en vakmanschap van personeel genoemd als thema’s waarop meer verdieping zou kunnen plaatsvinden. Inmiddels is de leeswijzer hierop aangevuld en is een kijkwijzer als tool voor auditteams op deze aspecten bijna afgerond. Leeswijzer en kijkwijzer komen beschikbaar via de site.

CKMZ is bezig met het ontwikkelen van een informatiemodule (e-learning) kwaliteitsdenken en KSO (de huidige normkennistraining) ter informatie voor medewerkers. Deze komt op termijn beschikbaar.

Door de PO-Raad is intussen het product Regie op Onderwijskwaliteit (RoOK) ontwikkeld. Jeep jonker, lid van de beheergroep was betrokken bij de werkgroep. In een bij de leeswijzer gevoegde legenda is een koppeling gemaakt tussen KSO en RoOK: waar vind je in de KSO de antwoorden op de vragen uit RoOK. De invalshoeken van beide instrumenten verschillen. RoOk is een instrument om vanuit het onderwijsproces het goede gesprek te voeren over de kwaliteit. De KSO kijkt naar de organisatie als geheel met het doel om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.  

De beheergroep buigt zich nog over aanpakken die een bredere implementatie van de norm kunnen bevorderen en denkt daarbij aan een meer gedifferentieerde manier van registratie m.n. om scholen die wel werken met de KSO maar (nog) niet gecertificeerd (willen) zijn een mogelijkheid te bieden dit ook zichtbaar te maken. Daarnaast wordt gedacht aan een visitatie/auditsysteem op onderdelen van de norm door externe auditpools. Dit kan ook tegemoet komen aan de wens van verschillende scholen om peer-reviews te doen.