Nieuws Onderwijs en Zorg

Inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

De Ministeries van OCW en VWS hebben in samenspraak met de VNG een landelijk verdiepingsonderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd door het consortium Evaluatie Passend Onderwijs. In bijlages vindt u het rapport en een factsheet met de samenvatting.

Conclusies op hoofdlijnen
Er is veel in beweging
Het eerste wat opvalt als we het landelijke beeld in ogenschouw nemen, is dat er veel gebeurt op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Onderwijs, gemeenten en jeugdhulpaanbieders staan niet stil, er is veel activiteit waarneembaar. Vertegenwoordigers van partijen zoeken elkaar op en proberen samenwerking tot stand te brengen en op heel veel plekken in het land zijn pilots opgestart om jeugdhulp en onderwijs beter met elkaar te verbinden. De aansluiting van jeugdhulp met speciaal onderwijs loopt daarbij volgens beide partijen achter op die met het reguliere onderwijs.

Er is al heel veel bereikt maar nog veel meer te doen
De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om tot een betere aansluiting te komen en volgens veel gemeenten en samenwerkingsverbanden komen de eerste opbrengsten daarvan ook al in beeld. Maar tegelijkertijd ervaart vrijwel iedereen knelpunten, heerst er veel ontevredenheid en is er op tal van punten verbetering gewenst.

Een verschil in beleving
Over het geheel genomen beoordelen gemeenten de stand van zaken positiever dan samenwerkingsverbanden. Gemeenten zijn in hogere mate tevreden over de wijze waarop de aansluiting vorm krijgt dan samenwerkingsverbanden. Naar het oordeel van gemeenten komt de aansluiting sneller tot stand en zijn er ook al meer opbrengsten zichtbaar.

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018.pdf

Factsheet-Onderwijs-Jeugdhulp-2018.pdf