Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderwijs-zorgbrief

Vrijdag 23 november verscheen dan eindelijk de lang verwachte brief aan de Tweede Kamer over onderwijs en zorg van de ministers de Jong en Slob waarin ze maatregelen aankondigen om de combinatie van onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren met een (grote) ondersteuningsbehoeften beter te organiseren.

Een van de onderdelen is de, in het regeerakkoord toegezegde, directe financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe casuïstiek. De ministeries kondigen daartoe een viertal maatregelen af:

  • Het werken met één of twee zorgaanbieders per school.
  • Het vooraf duidelijk maken welk deel van de (geïndiceerde) zorg (WLZ, Zvw, Jeugdwet via Zorg in Natura of PGB) ingezet moet worden tijdens onderwijstijd.

  • Het uitwerken van het principe ‘afspraak is realisatie’ voor de declaratie en verantwoording van zorggelden onder schooltijd.

  • Het instellen van een geschillencommissie of doorzettingsmacht voor situaties waarin een impasse ontstaat tussen partijen over de financiering of organisatie van zorg in onderwijstijd.


Hoewel deze maatregelen zeker een stap in de goede richting zijn voorzien we dat hiermee dit reeds lang lopende probleem niet structureel is opgelost. De volledige brief vindt u in de bijlage.

1403956_Onderwijs_en_Zorg.pdf