Nieuws Arbeidstoeleiding

De Nieuwe Leerweg

De afgelopen tijd zijn er in Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Ede bijeenkomsten (veldraadplegingen) gehouden over de Nieuwe Leerweg. De belangstelling was groot en terecht want het ging ergens over: de toekomst van leerlingen en scholen.

Nieuwe Leerweg
Een van de programmalijnen in het kader van Sterk Beroepsonderwijs, die het kabinet heeft uitgezet, is het voornemen om de GL en de TL (mavo) samen te laten gaan in een Nieuwe Leerweg. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe leerweg is de praktische component. Dit voornemen kan op heel veel steun rekenen in de scholen. Het waarom van dit voornemen is helder:

  • Betere voorbereiding op de doorstroom naar mbo en havo;
  • Verbetering van de herkenbaarheid van het vmbo (onderscheid gl en tl is onbekend en er bestaat een hardnekkige perceptie dat tl meer waard is dan gl);
  • Gebrek aan waardering voor praktische vaardigheden en leerstijlen;
  • Verhoging van de motivatie bij leerlingen door aansluiting op hun leerstijl.

Grote betrokkenheid
Maar dan komen de volgende vragen als: wat zijn de leerdoelen van de praktische component en hoe ziet dat eruit in de school? Over deze vragen buigen zich de deskundigen uit de scholen zich tijdens de bijeenkomsten. De sfeer is prima en de betrokkenheid bij het onderwerp is groot. Na een korte inleiding over het waarom van deze Nieuwe Leerweg (zie boven) gaan de deelnemers uiteen in groepen en buigen zich over het “wat” en het “hoe”.
De grote verscheidenheid in de wereld van gl/tl komt in de gesprekken duidelijk naar voren. Het aantal varianten op de gl/tl/mavo is groot. Daarin zal ook in de toekomst geen verandering komen. Het is juist uitermate belangrijk dat een school voor haar populatie het beste onderwijs organiseert. Tegelijkertijd is de steun om het onderwijs meer praktisch te maken, leerlingen meer te laten leren aan de hand ‘het doen van dingen’ groot.

Advies
Een werkgroep van de VO-raad, SPV, Platform TL ondersteund door SLO, is gevraagd een gedragen advies uit te brengen voor 1 januari 2019. Uiteraard luistert deze werkgroep goed naar wat er door de deelnemers aan de bijeenkomsten wordt ingebracht. Het advies, zoals dat aan OCW gegeven wordt, zal gepubliceerd worden op de website Sterk Beroepsonderwijs.
Klik hier voor meer informatie over de Niewue Leerweg.