Nieuws Algemeen

Subsidiebedragen voor aanvullende bekostiging techniekonderwijs 2019 zijn bekend

De subsidiebedragen voor het tweede jaar van de aanvullende bekostiging techniek (fase 1: aanloopfase) en voor de regioplannen zijn bekend (fase 2: transitiefase). Deze regeling geldt ook voor leerlingen in het vso!

Fase 1: aanloopfase
In september 2018 heeft het bevoegd gezag van vmbo-scholen voor elke bovenbouwleerling (leerjaar 3 en 4) in de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Mobiliteit en Transport (M&T) van de beroepsgerichte leerwegen een bedrag gekregen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

In maart 2019 krijgen deze profielen nog een bedrag. Voor elke leerling in leerjaar 3 en 4 van de profielen BWI, PIE en M&T krijgt het bevoegd gezag van de vmbo-school € 2650,-. (GL € 1325,- per leerling). Zoals we eerder berichtten komt deze subsidie alsnog beschikbaar voor (v)so-scholen met een vmbo-techniekprofiel. De scholen krijgen nog bericht op welke manier deze subsidie kan worden aangevraagd.

Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aanschaffen van inventaris en materiaal, inzetten van personeel, vergroten van de instroom van leerlingen, aantrekken en professionaliseren van leraren en het verbeteren van de aansluiting met mbo en bedrijfsleven.

Fase 2: transitiefase
Voor de regioplannen in techniekregio’s is maximaal € 15.895,- per leerling voor 4 jaar (BB- en KB-leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) en € 7.947,50 per leerling voor 4 jaar (GL leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) beschikbaar.

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende techniekprofielen. Ook voor deze subsidie tellen VSO-leerlingen die zijn ingeschreven in een technisch profiel mee. Dit bedrag wordt in 4 jaar uitbetaald, de eerste betaling is in het eerste kwartaal van 2020.
Subsidie aanvragen in maart

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door een penvoerder die optreedt namens een regio. Een regio bestaat tenminste uit twee vmbo-scholen, één mbo-instelling, bedrijven en/of lokale overheden. Verplicht onderdeel van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan en een begroting. Gebruik hiervoor de formats.

Meer info en de formats vindt u hier.