Nieuws Onderwijs en Zorg

Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer van 23 november 2018 over Onderwijs en Zorg zetten de minister van Onderwijs en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiteen hoe zij willen zorgdragen dat ieder kind zich kan ontwikkelen door de combinatie van zorg en onderwijs beter te regelen voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of psychische problemen, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal emotionele ontwikkeling.

Op basis van een analyse van de huidige praktijk worden vijf aandachts- en knelpunten genoemd. Tien maatregelen, die worden genoemd, dragen in samenhang bij aan oplossingen voor genoemde knelpunten. Maatregel 1: Betere financiering van zorg in onderwijs voor kinderen met complexe problematiek, heeft betrekking op deze Quickscan. Ondersteuningsvragen, die het Nederlands Jeugdinstituut bereikten vanuit organisaties in het veld, zijn reden geweest deze Quickscan uit te voeren onder de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die onder andere werkzaam zijn voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Deze maatregel hangt samen met het voornemen uit het regeerakkoord om 'te bezien hoe zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe casuïstiek, waaronder kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen direct uit middelen voor zorg in onderwijstijd gefinancierd kan worden.'

De uitkomsten van de Quickscan kunnen benut worden om met betrokkenen uit het veld, zowel vanuit de zorg als vanuit het (speciaal) onderwijs en met gehandicapten- en ouderorganisaties te werken aan een pakket van maatregelen dat in samenhang de financiering en organisatie van de zorg in onderwijstijd vereenvoudigt.

Aanbevelingen
Onderstaande aanbevelingen zijn opgesteld op basis de informatie uit de Quickscan en de gesprekken die hiervoor gevoerd zijn met de vertegenwoordigers van de scholen.
1. Draag zorg voor een eenduidige en eenvoudige financieringswijze voor onderwijs en zorg in onderwijstijd.
2. Stimuleer en faciliteer de gezamenlijke organisatie/integrale indicatiestelling door samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en scholen voor (speciaal) onderwijs.
3. Bied ondersteuning aan die scholen die overwegen een stap te maken naar het werken met één of twee vaste zorgaanbieders. De ervaring leert dat het komen tot sluitende afspraken met alle betrokkenen een intensief proces is.
4. Formaliseer de positie van ouders bij de selectie en evaluatie van de zorgaanbieder(s) door de school.
5. Draag zorg voor adequate ondersteuning (WMO/clientondersteuner MEE) indien naast school zorg ook thuis ingezet moet worden en /of de regels te ingewikkeld zijn.
6. Doe nader onderzoek naar de positionering en financiering van de schoolverpleegkundigen binnen de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
7. Doe nader onderzoek naar het aantal leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs dat gebruik maakt van de Wlz, de Jeugdwet en de ZvW voor zorg in onderwijstijd.
8. Stimuleer de verdere samenwerking tussen de scholen de KDC’s door het (landelijk) delen van kennis en expertise van de diverse uitvoeringspraktijken.
9. Benut de achterliggende data uit deze Quickscan om, samen met vertegenwoordigers vanuit het werkveld, dwarsverbanden te onderzoeken en van de vele suggesties voor verbetering af te wegen hoe die breder benut kunnen worden.

De rapportage van deze quickscan is als bijlage opgenomen of hier online te lezen.

Quickscan-rapportage-Inzet-van-zorg-in-onderwijstijd-bij-90-scholen-voor-speciaal-onderwijs.pdf