Nieuws Onderwijs en Zorg

Algemeen Overleg Onderwijs en zorg

Tijdens het debat in de kamer (21 februari 2019) over onderwijs-jeugd en zorg stelden diverse kamerleden kritische vragen over de verbinding onderwijs en zorg die nog onvoldoende tot stand komt en voor veel ouders en leraren leidt tot een complex woud aan regelgeving, loketten en administratie. De ministers Slob en de Jonge gaven in de eerste termijn aan op diverse punten al met elkaar aan de slag te zijn om verbeteringen tot stand te brengen en zegden toe, tweemaal per jaar, de kamer middels een voortgangsrapportage te informeren over de vorderingen.

De antwoorden betroffen m.n. een verdere toelichting op de in gang gezette acties, zoals de uitwerking van de adviezen van Rene Peeters in een  programma van aanpak. Minister Slob zegde voots toe nog voor de zomer de verschillen in bekostiging van de onderwijsondersteuning voor EMB leerlingen op te lossen middels een uniformering van de toelaatbaarheid van deze leerlingen tot het onderwijs. Hiermee komt hij tegemoet aan de lobby die we, samen met enkele bestuurders, op dit punt hebben gevoerd.
In verband met een stemming in de Kamer en vervolgdebatten wordt de tweede termijn van het plenair debat en het VAO op een later moment gepland.