Nieuws Onderwijs en Zorg

Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen

Scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht die deze samenwerking borgt. Daarvóór hebben diverse regio’s hier al ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn overwegend positief, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De meeste scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) denken nu meer kwaliteit te kunnen leveren en zijn tevreden over de samenwerking. De nieuwe manier van werken leidt echter wel tot meer werkdruk voor de RMC-coördinatoren. En de financiële middelen schieten te kort.

Met de nieuwe maatregelen is er meer aandacht gekomen voor jongeren in een kwetsbare positie, die eerder niet onder het voortijdig schoolverlatenbeleid vielen. Dat zijn jongeren uit onder andere het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die niet vanzelfsprekend een startkwalificatie behalen. “Betrokken scholen en RMC-coördinatoren van gemeenten tonen zich tevreden over deze uitbreiding van de doelgroep”, vertelt onderzoeker Mandy van der Gaag. “Bovendien hebben RMC-coördinatoren nu meer verantwoordelijkheden gekregen, waardoor ze uiteindelijk meer kunnen betekenen voor jongeren.”

Lees het artikel op NRO.nl, de site van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.