Nieuws Arbeidstoeleiding

Aanvraag aanvullende bekostiging in het kader van sterk techniekonderwijs!

Vanaf 1 april 2019 kunnen vso-scholen met leerlingen in bovenbouw bb, kb en gl aanvullende bekostiging aanvragen voor technisch onderwijs. Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld voor regionaal duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. De aanvullende bekostiging is tijdelijk en heeft betrekking op de kalenderjaren 2018 en 2019. Voor de periode daarna (2020-2023) kan het vso, net als het reguliere vmbo, via een regionale subsidieaanvraag middelen ontvangen voor het versterken van het techniekonderwijs. Daarvoor moeten vso-scholen met leerlingen op het technisch vmbo zich aansluiten bij de aanvragers in hun regio (zie hier voor een overzicht van de regio’s). Ook vestigingen met praktijkgericht techniekaanbod kunnen hierin participeren (zij tellen echter niet mee voor de hoogte van het subsidiebedrag).  
In de bijlage nogmaals de factsheet  met alle informatie op een rij.

Het doel van de aanvullende bekostiging voor 2018 en 2019 is het investeren in de kwaliteit van het techniekaanbod voor leerlingen. Ook is geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van de plannen voor de subsidieaanvraag 2020-2023.

De hoogte van de bedragen voor de investering in het techniekaanbod en voor de planvorming vindt u in onderstaande tabel. Voor 2019 zijn meer middelen beschikbaar dan voor 2018. Voor leerlingen in de gemengde leerweg ontvangt u de helft van het bedrag dat voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen beschikbaar is, aangezien zij ook minder lestijd technisch onderwijs volgen.

De aanvullende middelen ontvangen de vso-scholen niet automatisch van DUO. U vraagt het bedrag voor 2018 en 2019 in één keer aan. De aanvraag moet uiterlijk op 1 mei 2019 worden ingediend bij DUO. Dat kan vanaf 1 april 2019 via de website van DUO.

Let op: aanvragen die DUO na 1 mei 2019 ontvangt worden afgewezen.
De aanvullende bekostiging vmbo-techniek voor vso-scholen is formeel geregeld in de volgende regeling.

Teldatum

Omschrijving leerling

Bedrag €

Middelen voor investering in techniekaanbod

1-10-2017

Techniekleerling: ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het bb of kb  in één van de drie techniekprofielen (PIE, BWI en M&T)

1.544,48

1-10-2017

Techniekleerling: ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het gl  in één van de drie techniekprofielen (PIE, BWI en M&T)

772,24

1-10-2018

Techniekleerling: ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het bb of kb in één van de drie techniekprofielen (PIE, BWI en M&T)

2.650,00

1-10-2018

Techniekleerling: ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het gl  in één van de drie techniekprofielen (PIE, BWI en M&T)

1.325,00

Middelen voor planvorming

1-10-2017

Leerling ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het bb of kb (ongeacht het profiel)

17,40

1-10-2017

Leerling ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het gl (ongeacht het profiel)

8,70

1-10-2018

Leerling ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het bb of kb (ongeacht het profiel)

34,00

1-10-2018

Leerling ingeschreven in derde of vierde leerjaar van het gl (ongeacht het profiel)

17,00

 

 

Visual_Sterk Techniekonderwijs_2.pdf