Nieuws Onderwijs en Zorg

Kamer wil garantie op zorg voor ernstig meervoudig beperkte leerling

Geef kinderen met een ernstig meervoudige beperking voortaan bij de start in het (voortgezet) speciaal onderwijs de garantie dat zij hun hele schoolloopbaan onder schooltijd de benodigde zorg krijgen. De Tweede Kamer riep het kabinet dinsdag 2 april per motie op dit snel te regelen. De PO-Raad en LECSO hebben hier regelmatig voor gelobbyd en zijn blij dat hier nu werk van wordt gemaakt.

Op dit moment zijn de scholen voor deze zogenaamde EMB-leerlingen en hun ouders voor zorg onder schooltijd afhankelijk van een aantal regelingen. Deze zorg onder schooltijd is voorwaardelijk voor deze leerlingen om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. De onderwijsbekostiging voorziet niet of slechts in beperkte mate in de mogelijkheid om deze zorg onder schooltijd te realiseren. Scholen moeten daarom in gesprek met de individuele ouders om een deel van het WLZ-budget te mogen besteden onder schooltijd. Ook moeten ze gebruik kunnen maken van de aanvullende EMB-bekostiging via DUO. Dat alles veroorzaakt veel bureaucratie.

Scholen voor EMB-leerlingen ervaren momenteel dat de samenwerkingsverbanden gaan korten op de hoge bekostigingscategorie voor deze leerlingen. Voor EMB-leerlingen waarvoor de categorie 3 bekostiging niet meer ter beschikking komt, is de consequentie dat dan ook geen gebruik meer kan worden gemaakt van de aanvullende EMB regeling bij DUO. Daar is de hoge bekostigingscategorie juist een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de aanvulling.

Hier komt nog eens bij dat in veel gevallen regelmatig opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Eenduidige criteria daarvoor ontbreken. Daardoor zien we verschillen in bekostiging in verschillende delen van het land. Voor de kinderen en hun ouders brengt dit veel onzekerheid met zich mee, terwijl een schoolbestuur tegelijkertijd wordt opgezadeld met onnodige bureaucratie.

De PO-Raad en LECSO vinden deze situatie zeer onwenselijk en hebben regelmatig opgeroepen dit te veranderen.

De Tweede Kamer onderschrijft dit en wil dat scholen voortaan voor elke EMB-leerling op een eenduidige en eenvoudig toegankelijke wijze de zorgmiddelen beschikbaar kunnen krijgen. Ook wil de Tweede Kamer dat deze scholen nog maar één toelaatbaarheidsverklaring hoeven aan te vragen, waar zij dan hun hele verdere schoolloopbaan mee kunnen doen. De motie vraagt ook om eenduidige landelijke criteria voor EMB-leerlingen.Onderwijs op zorgboerderijen
De Kamer nam daarnaast ook een motie aan die moet regelen dat kinderen die dagbesteding nodig hebben op zorgboerderijen, onderwijs kunnen krijgen. LECSO vindt het goed als een dergelijke constructie als zogenoemd onderwijszorgarrangement wordt toegevoegd aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen. Kinderen voor wie een zorgboerderij een uitkomst biedt, krijgen zo een beter aanbod op maat.

LECSO benadrukt wel om een zorgboerderij als een (veelal tijdelijk) arrangement te zien en niet  als een officiële ‘school’ of nevenlocatie aan te merken. Een dergelijke onderwijslocatie zal namelijk vaak niet helemaal kunnen voldoen aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. Zo ontbreken gym- en praktijklokalen en is het erg kostbaar om voor een groep van bijvoorbeeld slechts vijf kinderen een bevoegde leerkracht aan te nemen. Door het lerarentekort zijn die nu bovendien ook moeilijk te vinden.