Nieuws Algemeen

De staat van het onderwijs: basiskwaliteit (v)so op orde; duurzame participatie van jongeren nog onvoldoende.

Op 10 april presenteerde de Inspectie wederom De staat van het onderwijs. Voor het (v)so worden daarin een aantal ontwikkelingen geschetst. De groei van het aantal leerlingen brengt het deelnamepercentage weer terug op het niveau van 2014. Daarbij blijft de instroomleeftijd van leerlingen redelijk stabiel hoewel er iets meer jonge kinderen zijn ingestroomd. Bij vrijwel alle scholen is de basiskwaliteit op orde en het aantal scholen met het oordeel goed groeit. De meeste daarvan hebben ook een excellentieprofiel. Een themaonderzoek binnen het uitstroomprofiel dagbesteding laat een positieve ontwikkeling zien op verbreding van het onderwijsaanbod.

Ondanks een sterke inzet op uitstroommogelijkheden voor leerlingen lukt het schoolverlaters nog onvoldoende om verder te leren, aan het werk te gaan en te blijven of in een vorm van dagbesteding actief te blijven. Dit vraagt om effectieve samenwerking met ketenpartners bij de overgang naar wonen, werk en vrije tijd.

Nog niet alle besturen hebben voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijsproces. Vooral voor sociale en maatschappelijk opbrengsten blijkt het lastig deze goed in beeld te brengen. Bij inspectiebezoeken blijkt dat scholen wel aan de niet-cognitieve gebieden werken, maar dat ze vaak niet kunnen aantonen welke resultaten ze op deze gebieden nastreven en of ze deze ook hebben bereikt. De Inspectie constateert verder dat met name de scholen voor (v)so veel te maken hebben met nieuwe wet- en regelgeving en veel verschillende processen en systemen als gevolg van passend onderwijs en de decentralisaties. Dit leidt tot veel extra werkdruk.

In de bijlage vindt u de samenvatting van het deelrapport over het speciaal onderwijs.
Klik hier voor Deelrapport - De staat van het speciaal onderwijs 2019
Hier vind u het gehele rapport De staat van het onderwijs.

samenvatting Staat vh Onderwijs (v)so.pdf