Nieuws Onderwijs en Zorg

‘Mét andere ogen’ de regio’s in

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Vanuit deze overtuiging starten wij als onderdeel van een unieke coalitie van 20 landelijke partijen een gezamenlijk programma. Een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio.

Twee kernadviezen staan centraal in de aanpak: het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (van onderwijs en zorg in teams) op en rondom scholen en het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. In de regio moet het gebeuren, dat is het vertrekpunt van deze aanpak! Inspirerende regionale samenwerking én landelijke activiteiten vormen samen een al doende lerende aanpak,  waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ in de praktijk worden gebracht.

Eind juni berichten wij hoe inspiratieregio’s kunnen meedoen. Door ervaringen vanuit deze regio’s te delen en samen al doende te leren en te verbeteren, werken we samen aan een cultuuromslag en verbeteren we de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland.

Lerende netwerken vanuit het perspectief van het kind en ouders
Met dit programma (zie bijgevoegd implementatieplan) luiden wij de uitvoering in van (een deel) van de adviezen uit het onlangs verschenen rapport van René Peeters ‘Mét andere ogen’. Hierin staan zeven adviezen voor de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd voor het bestendigen en versnellen van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg. Deze samenwerking krijgt op veel plaatsen langzamerhand vorm, een positieve ontwikkeling die wij willen versnellen en verduurzamen. In de praktijk stuiten ouders, kinderen en professionals maar ook bestuurders op allerlei barrières om voor kinderen dat te doen wat nodig is. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Om tot een duurzame en werkende oplossing te komen, zijn lerende aanpakken nodig, die passen bij de lokale en regionale situatie.

Implementatiestrategie: landelijk aanjagen en de regio’s in met twee speerpunten
Een van onze speerpunten is interprofessionele samenwerking op en rondom scholen.  Met bredere teams van onderwijs en zorgprofessionals die samen tijdig de goede inschatting maken van wat een kind nodig heeft en die waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden met de juiste expertise, dichtbij het kind. Dit ontlast de leerkracht en werkt preventief want kan langdurig uitval van kinderen voorkomen. Ons andere speerpunt is het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Dit betekent: met de betrokken partijen komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, vertaald naar heldere afspraken en concrete resultaten om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Wij gaan als coalitie landelijke activiteiten uitvoeren om regio’s hierbij te helpen (zoals het opzetten van ontwikkelgroepen interprofessionele teams, versterking van het OOGO en monitoring). Daarnaast starten we dit jaar met de werving en ondersteuning van 10 inspiratieregio’s die aan de slag zijn of willen met de adviezen. Zij worden gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners en leren van elkaar. We monitoren resultaten en impact . We ondersteunen door het verdiepen en het helpen oplossen van vraagstukken en door het landelijk verspreiden van ervaringen en inspiratie vanuit de regio’s. Zo breiden we geleidelijk uit van 10 naar uiteindelijk alle regio’s.

Regio’s en gemeenten die zich met hun partners de komende jaren (willen) inzetten voor het versnellen en bestendigen van de aansluiting onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Een officiële uitnodiging aan de regio’s volgt eind juni.

Programmaleiding in handen van René Peeters en Marijke Andeweg
René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de  programmaleiding. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met verwante programma’s en initiatieven zoals het ondersteuningsteam zorg voor jeugd en het steunpunt passend onderwijs. De activiteiten van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie ook http://www.onderwijsjeugd.nl/.
Contactpersonen:
Marijke Andeweg marijke.andeweg@bmc.nl
René Peeters rp@opmaatengroei.nl

*De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, , Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.


Implementatieplan Coalitie Onderwijs-zorg-jeugd - publieksversie.pdf