Nieuws Onderwijskwaliteit

Eindtoets komend schooljaar ook verplicht voor so en sbo

Zoals aangekondigd bij de Wet Eindtoetsing PO (2014-2015) wordt het afnemen van de eindtoets in schooljaar 2019-2020 ook verplicht voor leerlingen in het so en sbo. Deze verplichting geldt niet voor leerlingen die vallen onder de zogenoemde ontheffingsgronden. Voor leerlingen in het so en sbo bestond sinds de invoering van de wet al de mogelijkheid om op eigen initiatief gebruik te maken van de beschikbare eindtoetsen.

Voor de verplichting was het nodig dat ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de eindtoets kunnen maken. Om die reden is de adaptieve Centrale Eindtoets (als zijnde overheidstoets) doorontwikkeld om in deze onderwijsbehoefte te voorzien.

Uiteraard zijn so- en sbo-scholen ook vrij om te kiezen voor één van de andere (door de minister toegelaten) eindtoetsen. Dit betekent voor de leerlingen die het vo of de diplomagerichte stroom in het vso instromen, dat er een tweede onafhankelijk gegeven beschikbaar is naast het schooladvies.

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn, kan het bevoegd gezag van de school ontheffing verlenen. Hier vindt u meer info over de ontheffingsgronden.

Scholen hebben begin dit schooljaar een bericht ontvangen dat de verplichting van de eindtoets per schooljaar 2019-2020 voor hen zal gaan gelden. Daarmee hadden de sbo- en so-scholen die de eindtoets nog niet maakten de mogelijkheid om te oefenen met deze toets en zich zo voor te bereiden op de verplichte eindtoets in schooljaar 2019-2020.