Nieuws Onderwijs en Zorg

Bijeenkomst over zorg in onderwijstijd op 1 juli

Het kabinet wil dat kinderen op school goede zorg en goed onderwijs krijgen, opdat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. In de praktijk blijkt het vaak complex om dat te organiseren. De financiering van zorg in onderwijstijd is versnipperd (verschillende wetten, partijen en financieringsstromen), met o.a. als gevolg dat het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de zorg op school, rompslomp voor scholen, ouders en zorgpartijen en onrust in de klas door de inzet van meerdere zorgverleners.
 
In november 2018 is er een onderwijs-zorgbrief uitgegaan die een aantal acties uitwerkt voor maatregel 1 (zorg in onderwijstijd). In februari 2019 heeft het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten wat de huidige stand van denken is. Daarin gaf men aan dat uit onze eerste verkenning bleek dat een collectieve financiering van zorg in onderwijstijd de meest effectieve manier lijkt te zijn.
 
Het ministerie wil de komende tijd de consequenties van met name deze variant verder uitwerken. Deze variant betekent dat de benodigde budgetten via één pot geld beschikbaar komen en vervolgens ingezet kunnen worden om met een zorgaanbieder afspraken te maken over het verlenen van de zorg. De inkoop kan vervolgens gericht worden gedaan op basis van de totale zorgbehoefte van kinderen in een groep, klas of school.

Om de uitvoering van een dergelijk scenario te bespreken met scholen voor speciaal onderwijs is er op 1 juli van 14:00 – 16:00 uur in het kantoor van LECSO, Aidadreef 4 in Utrecht een bijeenkomst gepland.
Ondanks dat deze uitnodiging in een drukke tijd komt en kort dag is hoopt men toch veel deelnemers te verwelkomen. Graag een bericht via g.valster@lecso.nl
 
Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een notitie bijgevoegd met onderwerpen en vragen die het ministerie graag aan bod zouden willen laten komen tijdens het gesprek. Op dit moment is het rapport van Berenschot over de omvang van de benodigde zorg in onderwijstijd en naar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijs en zorg nog niet afgerond. Zodra dit rapport openbaar is sturen we u deze ook toe. Naar verwachting is dit voor ons gesprek op 1 juli.

Gespreksnotitie zorg in onderwijstijd 1 juli 2019.pdf