Nieuws Onderwijskwaliteit

Bijeenkomst verkenning bevoegdheden pro-vso - 10 sept 2019

Op dinsdagmiddag 10 september 2019 organiseert het ministerie van OCW een bijeenkomst over bevoegdheden in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Zoals je misschien weet werkt OCW in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. We hebben hier reeds eerste brainstormbijeenkomsten voor georganiseerd.

De bijeenkomst van 10 september is een vervolgsessie. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden in het pro-vso eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben. We zijn ons er van bewust dat het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs niet over een kam te scheren zijn en zullen hier dan ook de bijeenkomst naar inrichten. We hebben daarbij specifiek aandacht voor de verschillende clusters en uitstroomprofielen in het vso.

In de bijlage vind je de gehele uitnodigng voor deze middag.
Locatie: vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort.
aanmelden kan per mail bij VO_Bevoegdheden@minocw.nl

Uitnodiging bevoegdheden vso en pro .docx