Nieuws Passend Onderwijs

Onderzoek passend onderwijs onder schoolbesturen: uw input gevraagd

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen het stelsel van passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van OCW – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt gevraagd hierover een online enquête in te vullen.

Online enquête
In september en oktober 2019 ontvangen alle schoolbesturen per e-mail een uitnodiging van onderzoeksbureau Oberon voor deelname aan de online enquête. Hierin wordt ingegaan op:
de rol die schoolbesturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun scholen;
de visie van schoolbesturen op de samenwerking binnen het samenwerkingsverband.
Om een zo goed en representatief mogelijk beeld te krijgen van het perspectief van schoolbesturen is het van belang dat zo veel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan het onderzoek; ook de schoolbesturen die wat meer ‘op afstand’ staan van het samenwerkingsverband.

Eerder werden ook leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden en schoolleiders en -medewerkers al geraadpleegd in grootschalig onderzoek.
Zie voor meer informatie de website evaluatiepassendonderwijs.nl.

Over het evaluatieprogramma passend onderwijs
In het evaluatieprogramma passend onderwijs worden de invoering, voortgang en gevolgen van passend onderwijs belicht vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen. De resultaten van het onderzoek onder schoolbesturen komen naar verwachting eind dit jaar beschikbaar. De eindevaluatie passend onderwijs – een totaalbeeld op basis van alle onderzoeken – wordt in juni 2020 gepubliceerd.

Zie ook de oproep: Meedenken met de ontwikkeling van de Bestuurlijke Scan passend onderwijs?