Nieuws Algemeen

Nice to know week 42

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

Voorbereiding op het inspectiebezoek: tips en voorbeelden
De inspectie hanteert sinds augustus 2017 een bestuursgerichte aanpak in het toezicht. Daarmee sluit ze aan bij de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur dient de onderwijskwaliteit te waarborgen. Vanuit deze nieuwe realiteit vindt het vierjaarlijkse inspectiebezoek plaats.
In een whitepaper gaat Annemiek Staarman in op de vraag op welke wijze het bestuur en de aangesloten scholen zich kunnen voorbereiden op het inspectiebezoek. Dat doen we door de werkwijze van de inspectie toe te lichten en daarbij voorbeelden en tips te geven die van belang zijn voor een goede voorbereiding.
Na het lezen van deze whitepaper:

  • weet u wat het vierjaarlijks onderzoek behelst en wat u kunt verwachten van de inspectie
  • weet u hoe u als bestuur goed zicht kunt krijgen op de onderwijskwaliteit van uw scholen
  • kunt u zich samen met uw scholen gedegen voorbereiden op het inspectie-onderzoek.

Download hier gratis de whitepaper.

Veldverkenning Cultuurparticipatie Chronisch zieke kinderen en jongeren
In de Week van de Toegankelijkheid is het verslag van de Veldverkenning Cultuurparticipatie Chronisch zieke kinderen en jongeren gepubliceerd op de websites van het LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie. Link naar Veldverkening.

De veldverkenning onderzoekt de stand van zaken van cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte in academische kinderziekenhuizen. Als vervolgstappen op de veldverkenning bereiden het LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie samen met vertegenwoordigers van het werkveld een leergemeenschap en enkele pilots voor. We hopen je bij een toekomstige bijeenkomst weer te ontmoeten.

Alcohol- en drugsgebruik in het vizier bij LVB
Voor veel Nederlanders hoort middelengebruik erbij, vooral het drinken van alcohol. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een verstandelijke beperking alcohol en andere middelen gebruiken. Vooral degenen met zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij komen echter relatief vaak in de problemen door hun alcohol- of drugsgebruik. In de online leidraad ‘LVB en middelengebruik in het vizier’ leest u hier ruim 40 oplossingen voor.
        
Sociale Staat van Nederland schetst belangrijke onderwijsontwikkelingen
In september publiceerde het SCP de 'Sociale Staat van Nederland 2019'. Hierin worden ook ontwikkelingen op het gebied van onderwijs belicht, die interessant zijn voor en aandacht vragen van de sector. Enkele ontwikkelingen:

  • Er is meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit in het onderwijs Er is een toename van het opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs: het aantal jongeren dat naar het vmbo gaat neemt af.
  • Tegelijkertijd zien we ook toegenomen prestatiedruk. Een groot aantal jongeren tussen 12-17 jaar ervaart druk, stress, vermoeidheid en psychosomatische klachten. Vooral bij vwo-leerlingen lijkt die stress toegenomen.
  • Er is weer een lichte toename van het aantal jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat (zonder startkwalificatie).
  • Er is sprake van een hoge werkdruk bij docenten: zij geven meer les dan in andere landen (zie OESO 2018) en de taakeisen die aan leraren worden gesteld zijn hoog in vergelijking met andere sectoren.

Lees hier het rapport.

Boek: Het gezin centraal en LVB 
Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking
“Veel zaken die voor ons normaal zijn, zijn voor mensen met een lvb gedoe. Soms overschat ik de jongeren die ik begeleid. Dan word ik overvallen door mijn eigen perspectief van normaalheid. Dan prent ik mijzelf in oprecht nieuwsgierig en onbevooroordeeld te blijven.”
Het gezin centraal en LVB beschrijft wat gezinsgericht werken bij deze doelgroep precies behelst. Er bestaat voldoende kennis over de werkzaamheid van een gezinsgerichte benadering van de hulp aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Toch is gezinsgericht werken bij deze doelgroep lang geen vanzelfsprekendheid. De professional die bovenstaande uitspraak doet was lange tijd gewend zich uitsluitend te richten op het functioneren van de individuele jongere. Door de kennismaking met de principes van Gezin Centraal ontdekte ze dat de contacten met ouders en familie bijdragen aan het beter leren begrijpen van de jongeren die ze hulp biedt.
Het boek Het gezin centraal en LVB is geschreven door Arjan Bolt, Renske van Bemmel en Ella Tacq. Uitgave: Uitgeverij SWP. Het kost € 44,00

De positie van de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) bij Passend Onderwijs
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de wettelijke opdracht te voorzien in zorg en ondersteuning voor alle leerlingen binnen hun regio. Personeel en ouders (en in het vo ook leerlingen) hebben medezeggenschap over de uitvoering van deze opdracht. Daartoe is aan elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) verbonden. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs wordt vormgegeven, waaronder de verdeling van het geld over de scholen. Uit onderzoek van het project Versterking Medezeggenschap blijkt echter dat er zorgen zijn over het functioneren van de OPR. Er is bovendien onvoldoende (wettelijke) basis aanwezig. Daarom is het goed om het accent wat betreft medezeggenschap passend onderwijs te verleggen naar de GMR.
Download de handreiking hier.

Sociale Staat van Nederland schetst belangrijke onderwijsontwikkelingen
In september publiceerde het SCP de 'Sociale Staat van Nederland 2019'. Hierin worden ook ontwikkelingen op het gebied van onderwijs belicht, die interessant zijn voor en aandacht vragen van de sector. De VO-raad licht er een aantal uit:
Er is meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit in het onderwijs (van alle sectoren worden goede voorbeelden genoemd). Er is een toename van het opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs: het aantal jongeren dat naar het vmbo gaat neemt af (er is met name een terugloop in de basisberoepsgerichte leerweg).
Tegelijkertijd zien we ook toegenomen prestatiedruk. Een groot aantal jongeren tussen 12-17 jaar ervaart druk, stress, vermoeidheid en psychosomatische klachten. Vooral bij vwo-leerlingen lijkt die stress toegenomen.
Er is weer een lichte toename van het aantal jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat (zonder startkwalificatie).
Er is sprake van een hoge werkdruk bij docenten: zij geven meer les dan in andere landen (zie OESO 2018) en de taakeisen die aan leraren worden gesteld zijn hoog in vergelijking met andere sectoren. Ook de emotionele belasting voor leraren is, vergeleken met veel andere beroepen, hoog. Burn-out klachten komen vaker voor bij leraren dan bij werknemers in andere sectoren. Door de lerarentekorten zal de werkdruk naar verwachting verder toenemen.
Download hier het hoofdstuk over het onderwijs uit de Sociale staat van Nederland 2019. (onderaan de pagina)