Nieuws Algemeen

Moties nav onderwijsdebat: mogelijk minder lesuren en stichten (v)so-school mogelijk maken

De Tweede Kamer wil weten of het aantal lesuren voor leerlingen in het primair onderwijs omlaag kan. Ze stemde dinsdag 12 november in met een motie van CDA en VVD die de Onderwijsraad opdracht geeft dit te onderzoeken. De partijen proberen er zo achter te komen of het verminderen van de lesuren kan bijdragen aan minder werkdruk voor personeel en het oplossen van de personeelstekorten.

De PO-Raad heeft eerder samen met de vakbonden opgeroepen te kijken of het aantal lesuren omlaag kan met behoud van onderwijskwaliteit. Leerlingen in Nederland gaan in vergelijking met hun leeftijdgenoten in andere landen namelijk veel uren naar school.

Gisteren stemde de Tweede Kamer ook over de andere moties die ze indiende tijdens het debat over de Onderwijsbegroting voor 2020. Om het lerarentekort verder aan te pakken, wil ze dat de regering parttimeleraren gaat stimuleren meer te werken. Nu werkt meer dan de helft van de leraren in het primair onderwijs parttime en loont het voor hen vaak te weinig om meer uren te maken. De Kamer wil dat daarom wordt onderzocht welke financiële belemmeringen er zijn om meer uren te werken en wat de kosten en baten zijn van een eventuele voltijdsbonus. De PO-Raad heeft eerder uitgezocht dat de wet een dergelijke bonus niet toestaat.

Speciale school stichten moet weer mogelijk worden
Het is praktisch onmogelijk een nieuwe school voor speciaal onderwijs te stichten. En dat moet veranderen.
Kamerlid Peter Kwint (SP) constateert dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs weer toeneemt en dat ondertussen sprake is van forse wachtlijsten. Maar het stichten van nieuwe scholen voor speciaal onderwijs is al decennia geleden praktisch onmogelijk gemaakt. De regering wordt in zijn aangenomen motie gevraagd wettelijke belemmeringen weg te nemen zodat het stichten van een speciale school weer mogelijk wordt.

Motie over structurele onderwijsinvesteringen verworpen
Er is geen Kamermeerderheid voor de motie van GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld over het in de volgende kabinetsperiode structureel maken van de incidentele investeringen uit het recente onderwijsconvenant.

De motie is mede ondertekend door D66, de SGP en de ChristenUnie. Voor de motie stemden ook Denk, 50Plus en de PVV. De oppositiepartijen PvdA en SP stemden tegen de zogeheten spreek uit-motie over onderwijsinvesteringen omdat zij vinden dat er nu structurele investeringen nodig zijn. Deze principiële houding zorgde er wel voor dat er geen Kamermeerderheid voor de motie kwam. De coalitiepartijen VVD en het CDA hadden tijdens de begrotingsbehandeling al te kennen gegeven geen uitspraken te willen doen over de volgende kabinetsperiode en stemden tegen.