Nieuws Onderwijskwaliteit

Uw mening gevraagd: zou periodiek peilen in het speciaal onderwijs een vervolg moeten krijgen?

Onlangs maakte de Onderwijsinspectie de resultaten bekend van de peiling Mondelinge Taalvaardigheid speciaal (basis)onderwijs. Bekijk hier de resultaten van deze peiling. Naar aanleiding van deze peiling kregen we onderstaande vraag van de onderwijsinspectie binnen. Graag peilen wij de mening van onze leden. U kunt een antwoord sturen naar info@lecso.nl onder vermelding van 'Peiling Onderwijsinspectie'

Vraag
De peiling Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4) is het eerste peilingsonderzoek dat ook in het speciaal onderwijs heeft plaatsgevonden. Eerder werd door Cito (die t/m 2014 het peilingsonderzoek uitvoerde) uitsluitend in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs gepeild. Graag vragen wij uw reactie op de volgende vragen:

  • Zou periodiek peilen in het speciaal onderwijs een vervolg moeten krijgen?
  • Zo ja, in welke clusters en voor welke inhoudsgebieden? Bij deze laatste vraag is het ook belangrijk rekening te houden met de beperkte omvang van sommige (voormalige) clusters en de belasting van de deelnemende scholen.

Achtergrond
Peil.onderwijs brengt de stand van zaken in het Nederlandse primair onderwijs in kaart voor leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen. De onderzoeken bieden zicht op de leerlingprestaties (kennis, vaardigheden, houding), de ontwikkelingen hierin (trends) en het onderwijsleerproces op het betreffende leergebied, bijvoorbeeld voor mondelinge taalvaardigheid. De onderzoeken vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs en/of bij leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs die uitstromen naar vervolgonderwijs.

Twee peilingsonderzoeken
Elk schooljaar vinden er twee peilingsonderzoeken plaats. In schooljaar 2017/2018 waren dat bijvoorbeeld een peiling Engels aan het einde van het basisonderwijs en de peiling Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4).

In 2018/2019 zijn de peilingen Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs en Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs uitgevoerd. Om een goed beeld te kunnen schetsen, dient een landelijk representatieve steekproef van scholen aan de onderzoeken deel te nemen. Dat betekent dat het -gezien de omvang van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs- niet mogelijk is om elk jaar twee peilingsonderzoeken in deze sectoren uit te voeren om scholen niet teveel te belasten. Eén peilingsonderzoek per schooljaar is het maximaal haalbare.