Nieuws Algemeen

18+ leerlingen

Al enige tijd hebben we als LECSO een nauwe band met Reporter Radio, het onderzoeksjournalistieke programma van KRO-NCRV. We praten met hen over de onderwerpen die zij op basis van eigen onderzoek in het onderwijsveld tegenkomen, waarbij het gespecialiseerd onderwijs de laatste maanden hun extra aandacht heeft.

Zo hebben zij aandacht besteed aan de integratie speciaal-regulier, aan de wachtlijsten bij het so en sbo en, zeer recent, aan de problemen waar het voortgezet speciaal onderwijs met enige regelmaat tegenaan loopt rond hun 18-jarige leerlingen.

TLV-toekenning
Kern van dat probleem is de discussie die er dan dreigt te ontstaan met de TLV-toekenning voor deze leerlingen door het samenwerkingsverband. De afgifte daarvan kent in veel samenwerkingsverbanden een toetsmoment wanneer een leerling 18 jaar wordt. Op zich is daar niets mis mee, maar dan moet het wel om een gemeenschappelijk toetsmoment gaan, waarin de school klip en klaar aangeeft waarom zij betreffende leerling nog één of twee jaar wil houden en wat zij de leerling nog kan bieden.

En hier werd het wat diffuus in de berichtgeving over dit onderwerp. Waar het om moet gaan rond dit onderwerp is de situatie waarin samenwerkingsverbanden zich de arrogante rol aanmeten om met zelf verzonnen regels te komen. Bijvoorbeeld de regel dat er geen TLV meer verlengd wordt voor leerlingen die 18 jaar geworden zijn en voor wie een erkend diploma of kans op een betaalde baan niet het perspectief is. Of de regel dat voor leerlingen met een uitstroomperspectief dagbesteding 16 jaar ook wel een mooie leeftijd is om te stoppen met onderwijs. De arrogantie zit hierin dat het samenwerkingsverband met regelmaat eenzijdig beslist, dus los van het advies van de school. Met vaak de financiële situatie van het samenwerkingsverband als onderliggend argument.

Dit is onacceptabel en geen enkele school voor gespecialiseerd onderwijs zou zich bij een dergelijk besluit moeten neerleggen. Noch het bestuur, dat immers deel uitmaakt van het bestuur van het samenwerkingsverband waar dit soort regels afgesproken worden, noch een schooldirecteur.

Belangrijke voorwaarde
Er zit wel een belangrijke voorwaarde aan hier tegenin te gaan: zorg dat je een duidelijk en helder plan voor de leerling hebt, waarin duidelijk staat aangegeven wat je nog gaat doen en waarom. Een plan dat ook besproken is met en geaccordeerd is door de ouders van de leerling. Dát moet het uitgangspunt zijn om het gesprek met het samenwerkingsverband aan te gaan, niet het argument dat een leerling wettelijk gezien tot zijn twintigste binnen het voortgezet speciaal onderwijs mag blijven. Overigens zijn er gelukkig genoeg samenwerkingsverbanden waar dit professionele gesprek wél plaatsvindt en verlenging van de TLV niet afhangt van de cognitieve capaciteiten van de leerling of financiën.