Nieuws Algemeen

Verslag Algemene Ledenvergadering LECSO, 29 november

De ALV van LECSO, die op 29 november jl. ten tijde van Hét Congres gehouden werd, is zoals gebruikelijk in een gemoedelijke sfeer verlopen. Het bestuur heeft verslag gedaan van de stand van zaken Speerpunten 2019 en er werd een doorkijk gegeven naar het aankomende jaar. Veel ambities, maar naar mening van het bestuur alleen maar te realiseren met een andersoortige organisatie van LECSO. Kern daarvan is meer participatie van onze leden, wiens kennis en ervaring we graag naar boven halen om deze vervolgens ook te kunnen delen met anderen.

Daar is al een begin mee gemaakt: het formaliseren van een aantal kennisteams, het instellen van contactpersonen in de regio’s, het verkennen van regionale netwerken, kortom, ook volgend jaar zullen we ons weer maximaal inzetten om als LECSO de leden goed te kunnen vertegenwoordigen!

Op de ALV is er ook aandacht besteed aan de samenwerking met het SBOwerkverband. Over de inhoudelijke samenwerking zijn we tevreden, het formaliseren daarvan in een fusie heeft wat langere tijd nodig. Hiervoor moet juridisch een traject gelopen worden, dat belegd is bij Van Doorne notarissen. De afronding daarvan wordt verwacht najaar 2020.

Tot slot is onder de leden de behoefte gepeild om als LECSO nog een aparte bijeenkomst te organiseren t.b.v. de input Evaluatie Passend Onderwijs. Zoals bekend worden daarvoor op diverse tafels al de voorbereidingen getroffen. Zo konden onze leden op de regionale bijeenkomsten van de PO-Raad ook hun mening m.b.t. dit onderwerp inbrengen en bestuurlijk schuift LECSO aan bij de bijeenkomsten rond dit onderwerp.

Desalniettemin gaven onze leden aan een dergelijke bijeenkomst toch wel erg op prijs te stellen. In de vergadering werd nog geopperd dat dan samen met het reguliere onderwijs te doen, maar uiteindelijk is er besloten dat het een bijeenkomst voor de bestuurders en directeuren van LECSO-leden zou moeten zijn. Inmiddels is deze bijeenkomst gepland: woensdag 15 januari op Papendal in Arnhem. Zie ook de andere berichtgeving over de bijeenkomst in deze nieuwsbrief en op de site. Meld je hier voor deze bijeenkomst aan.