Nieuws Passend Onderwijs

Ontwikkelingen leerlingaantallen (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Het ministerie van OCW heeft de leerlingaantallen bekend gemaakt van 2019.

In het so en sbo is er voor het derde jaar op rij sprake van een stijging in de leerlingaantallen. Ten opzichte van het vorige schooljaar, zijn er in het huidige schooljaar in het sbo 775 leerlingen bijgekomen en in het so (in totaal, alle clusters) ongeveer 1200 leerlingen. De grootste groei (950 leerlingen) zit in so cluster 3/4 (laagste bekostigingscategorie). In cluster 2 is de stijging afgenomen tot enkele tientallen leerlingen, daar waar het vorig jaar nog om ruim 260 leerlingen ging. In het reguliere basisonderwijs is er juist sprake van een daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen.
In het vso (totaal, alle clusters) is er voor het eerst sinds enkele jaren weer sprake van een stijging in het aantal leerlingen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, in 2019 gaat het om bijna 200 leerlingen. Omdat er in cluster 1 en 2 nog sprake is van een afname van het aantal leerlingen, wordt de totale stijging in het vso verklaard door de stijging van het aantal leerlingen in cluster 3/4, ongeveer 340 in totaal.


Zowel in het so als in het vso is er sprake van een stijging van het aantal leerlingen in de eerste twee bekostigingscategorieën. In het so is het aantal leerlingen in de hoogste bekostigingscategorie nagenoeg hetzelfde gebleven, terwijl deze groep leerlingen in het vso is afgenomen.

In de bijlagen vindt u de verzamelbrief Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs( pag. 10)  en  de Ontwikkelingen leerlingaantallen 2011-2019

 Klik hier voor de hele brief van minister Slob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf

b5-ontwikkelingen-leerlingaantallen-2011-2019.pdf