Nieuws Passend Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 18+

Op 20 december is de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van minister Arie Slob verschenen.

Hieronder het gedeelte uit de brief betreffende voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 18+:

De Kamer heeft een motie van de leden Westerveld en Van der Hul14 aangenomen over het maken van afspraken met samenwerkingsverbanden op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen om individuele afwegingen te maken over de eindleeftijd waarop zij school verlaten.

Er zijn signalen dat het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso voor leerlingen ouder dan 16 of 18 verschillend wordt ingevuld. Sommige samenwerkingsverbanden hebben de regel dat toelaatbaarheidsverklaringen aflopen op een vaste leeftijd, op 16 of 18 jaar. Dat is niet erg als dat niet betekent dat alle leerlingen op die leeftijd moeten uitstromen. Wel kan het als moment gebruikt worden om te kijken wat het beste vervolg voor de individuele leerling binnen het onderwijs of daarbuiten is. Ik ga een brief aan de samenwerkingsverbanden sturen waarin wordt benadrukt dat in de Wet op de expertisecentra is geregeld dat leerlingen in het vso mogen blijven tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 worden. Dat is echter geen absolute leeftijdsgrens. Een leerling mag het vso eerder verlaten of met een ontheffing van de inspectie langer blijven. Wat mij betreft, geldt dat per leerling de zorgvuldige afweging moet worden gemaakt wat het beste bij zijn of haar ontwikkeling past: een voortgezet verblijf in het onderwijs of de overstap naar een vervolgbestemming, zoals dagbesteding. Die afweging dient te zijn gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van de leerling dat in overeenstemming met de ouders is vastgesteld. Ook heb ik het steunpunt passend onderwijs gevraagd dit op de website onder de aandacht te brengen en zal ik de inspectie vragen hier op toe te zien.

 

Klik hier voor de hele brief van minister Slob