Nieuws Algemeen

Inclusieversneller

Netwerkpartners uit onderwijs presenteren gezamenlijke Inclusieversneller

Omdat samen opgroeien ook samen onderwijs betekent


Passend onderwijs staat hoog op de agenda van ouders, leerlingen, scholen, zorgpartners en politiek. Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passende zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Komende maanden wordt de Wet Passend Onderwijs uit 2014 geëvalueerd. Zes netwerkpartners uit het onderwijs hebben de handen alvast ineengeslagen en geven de richting aan met een breed gedeelde Inclusieversneller.


De school als basis
De inclusieversneller is opgesteld door het Netwerk LPO, LECSO, het SBOwerkverband, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de sectorraad SWV VO en het Stichting Platforms VMBO1. Zij geven hierin aan welke concrete stappen zij zullen zetten om te komen tot meer inclusie. Hieronder verstaan zij dat alle leerlingen zoveel mogelijk binnen een en dezelfde school hun onderwijs kunnen volgen, zo nodig met toevoeging van zorg. Onderwijs, jeugdhulp, zorg én vrije tijd zijn in deze visie in en om de school georganiseerd. Voor het praktijkonderwijs geldt overigens dat de gezamenlijke ambitie meestal al is gerealiseerd. Deze opdracht maakt immers onderdeel uit van het eigen curriculum.


De inclusieversneller formuleert tien concrete richtlijnen waarmee zij de beweging naar een inclusieve samenleving willen versnellen:
1.    Inclusie is een werkwoord.
2.    Onderwijs, jeugdhulp, zorg en vrije tijd moeten zoveel mogelijk in en om de school georganiseerd worden.
3.    Er wordt een ondersteuningsbehoefte geformuleerd, geen label geplakt.
4.    Wij leren samen, bij voorkeur in een zo geïntegreerd mogelijke setting.
5.    Leerlingen hebben een ontwikkelrecht.
6.    Alle bij de jeugd betrokken partijen moeten samen optrekken.
7.    Er moet voor een eenduidige route naar een passend aanbod worden gezorgd.
8.    En dat is geen bureaucratische route.
9.    Er wordt geluisterd naar kinderen, jongeren en hun ouders.
10. Muren tussen hokjes worden geslecht.


De Inclusieversneller wordt breed verspreid en zal onder meer beschikbaar zijn op de conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ op woensdag 12 februari in Spant! Bussum.


Noot voor de redactie:
De samenwerkingspartners zijn van harte bereid de inhoud van de Inclusieversneller toe te lichten. Neemt u daarvoor contact op met Jasper Swuste van LECSO (06-51231205) of Dick Rasenberg van Netwerk LPO (06-51988817).


1* Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, Landelijk werkverband speciaal basisonderwijs, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs, Stichting Platforms VMBO

2901.00.001_inclusiefversneller_online versie.pdf