Nieuws Onderwijskwaliteit

Werksessie lerarentekort (v)so

Wachtlijsten; kinderen die echt niet een middag thuis kunnen overbruggen; onderwijsassistenten die door nood structureel voor de groep staan. Het lerarentekort heeft voor leerlingen en leraren in het (v)so ingrijpende consequenties. Op donderdag 19 maart van 13:00 tot 16:30 Locatie: Jaarbeurs Utrecht (Beatrix gebouw) organiseert de PO-Raad i.s.w.m. LECSO in Utrecht een werksessie over de tekorten in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het lerarentekort en het concreet werken aan oplossingsrichtingen staat deze middag centraal.

Scholen, schoolbesturen, opleidingen en gemeenten ondernemen op verschillende manieren actie om de tekorten in so/vso aan te pakken. Deze worden echter niet altijd met elkaar verbonden.  Ook kan de verbinding met landelijke en regionale aanpakken in het regulier onderwijs sterker worden ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst:

  • Maken we inzichtelijk wat opleidingen en werkveld voor elkaar kunnen betekenen om de oplopende tekorten in (v)so aan te pakken
  • Verkennen we hoe we een regionale aanpak in verbinding met landelijk beleid sterker kan worden ontwikkeld.

Deze bijeenkomst is bestemd voor: schoolbesturen (v)so; lerarenopleidingen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs

Meld je hier aan