Nieuws Algemeen

Update Corona

Vragenlijst:

We hebben na de aankondiging van minister Slob dat de scholen tot 6 april gesloten worden, een korte vragenlijst uitgezet onder onze leden. We realiseren ons goed dat ieders aandacht vooral uitgaat naar alles zo goed mogelijk te regelen voor jullie scholen, maar het geeft ons inzicht in hóe jullie dat doen. En dat willen we graag weten omdat we als LECSO in nauwe verbinding staan met het ministerie van OCW en met de Inspectie en direct kunnen acteren op eventuele problemen of vragen die jullie tegenkomen. Dus graag jullie reacties en alvast dank daarvoor!

Opvang van leerlingen:

Het specifieke van het gespecialiseerd onderwijs is dat wij niet alleen te maken hebben met leerlingen wiens ouders ‘’vitale” beroepen hebben waardoor hun kinderen geacht worden naar school te kunnen gaan, maar ook (en veel meer, leert een rondgang!) met leerlingen voor wie het ‘thuiszitten’ een probleem dreigt te gaan worden. Die dreiging hangt nauw samen met de aard van de beperking van de leerling: sterk structuurgevoelig en die (school)structuur valt nu weg, de neiging om op straat te gaan rondzwerven, afkomstig uit een gezin voor wie de belasting van 24-uurs zorg te groot wordt, etc., etc.

Veel scholen zijn in nauw contact met de ouders van hun leerlingen over de gevolgen van het sluiten van scholen, maar nemen daarin gelukkig ook de mogelijke zorgen van ouders over de gevolgen van deze maatregel mee. Dit leidt dan veelal tot ‘op maat-afspraken’, waarbij  betreffende leerlingen een aanbod op school krijgen. Dat kan variëren van iedere dag tot een paar dagen in de week en alles wat daar tussen zit.

Geweldig dat scholen die verantwoordelijkheid voor hun leerlingen nemen! In dat kader krijgen we ook wel vragen waaruit blijkt dat scholen denken dat zij alleen open moeten blijven voor kinderen van ouders met vitale beroepen, maar dat is dus niet zo: daar waar leerlingen in de knel dreigen te komen (zie de eindexamen kandidaten!) wordt van de scholen verwacht dat zij voor hun leerlingen in overleg met ouders en/of verzorgenden tot oplossingen komen.

Informatie:

Een veelgehoorde opmerking van onze leden is dat in de informatie over het sluiten van de scholen en alle consequenties daarvan er te weinig aandacht is voor het gespecialiseerd onderwijs. Hierover heeft LECSO het ministerie geïnformeerd en ook hen laten weten dat alle vragen over en vanuit het gespecialiseerd onderwijs ook gesteld kunnen worden aan LECSO: ons bureau is hiervoor iedere dag beschikbaar: 030 638 59 77. Op advies van één van onze leden hebben wij bij het ministerie ook gevraagd de Veiligheidsregio’s te informeren over de behoefte van het gespecialiseerd onderwijs om voor hun frequente overleggen met gemeenten en onderwijs uitgenodigd te worden.

Stages:

Een andere veel gestelde vraag betreft hoe om te gaan met leerlingen die stages lopen. Het gaat om leerlingen, die dus wat dat betreft onder de verantwoordelijkheid van de scholen vallen. Dit zou betekenen dat wanneer er geen leerlingen naar school gaan, stagiaires daar ook onder vallen. Wij adviseren de scholen echter om ook hierin maatwerk te leveren voor hun leerlingen, al zullen veel leerwerkbedrijven waarschijnlijk hun deuren tijdelijk al gesloten hebben.

Residentiële leerlingen:

Mooie voorbeelden horen we uit de praktijk: school gesloten, maar de leerkrachten geven op de groep in de residentiële instelling les aan hun leerlingen. Klasse!

Onderwijs op afstand:

Veel scholen buigen zich op dit moment over de wijze waarop zij de leerlingen die thuis zijn toch nog (digitaal) onderwijs kunnen geven. Het gaat dan niet alleen om examenleerlingen: we krijgen meldingen van onze leden dat sommige leerlingen een verhoogd gezondheidsrisico voor hun leerkrachten lijken op te leveren, zodat het naar school toe komen voor deze leerlingen niet verstandig is, hoewel zij daar wel voor in aanmerking zouden kunnen komen.

Uitvraag leidt tot diverse oplossingen bij de scholen. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van het programma Microsoft Teams of het programma Zoom. Kennisnet geeft op hun site de mogelijkheden weer: https://www.kennisnet.nl/artikel/7749/scholen-tijdelijk-dicht-door-coronavirus-hoe-kunt-u-les-op-afstand-geven/ . LECSO werkt ook met Zoom. Wellicht kunnen we ook voor uw organisatie hierin iets betekenen.

Examens:

Vandaag heeft minister Slob een brief doen laten uitgaan over de examens: hoe om te gaan met leerlingen die dit schooljaar voor hun eindexamen staan. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de staatsexamens. Lees de brief in de bijlage.

Eindtoets:

Er is besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Dit is een ingrijpend besluit. Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school. Lees de brief in de bijlage.

Uitvraag:

We meldden het al eerder: LECSO heeft een uitvraag onder haar leden uitgedaan om zodoende een goed beeld te krijgen hoe jullie met de huidige uitdagingen omgaan. We hebben al een groot aantal reacties terug, dank daarvoor! Op deze wijze kunnen wij ook OCW en Inspectie indien gewenst op de hoogte houden over zaken die binnen het gespecialiseerd onderwijs spelen. Heeft u nog geen tijd gehad om de antwoorden terug te sturen, het kost nog geen 5 minuten en u helpt het veld daar erg mee!

Kamerbrief Eindtoets 2020.pdf

Handvatten voor schoolbesturen po vo coronavirus COVID-19 - versie 18 ma....pdf

Corona-onderwijsbulletin #1.pdf

Brief aan de Tweede Kamer inzake maatregelen examens voortgezet onderwij....pdf