Nieuws Algemeen

Examens

Hieronder vindt u alle berichten rond de staats- en eindexamens.

Landelijk moment voor geslaagden 09.04.2020

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. 

Minister Slob: “Hoe we het einde van de examens precies gaan vieren, hangt natuurlijk af van de omstandigheden op 4 juni. Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. De meeste eindexamenkandidaten hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan.”

 • Herkansingen
 • Slaag-zakregeling
 • Voortgezet speciaal onderwijs

Voor meer informatie klik hier.

 


 

Informatie slaag-zakregeling en herkansingen examens 08.04.2020

Vanuit OCW is er servicedocument gepubliceerd met meer informatie over de slaag-zakregeling en herkansingen voor het (staats)examen dit schooljaar.

Het ministerie geeft scholen informatie over de uitwerking van de maatregel  dat het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet doorgaat. De informatie is alleen van toepassing op leerlingen die dit schooljaar het eindexamen in een aantal of alle vakken afleggen.  Versie 2 van dit document bevat een aanvulling op versie 1 toegespitst op de uitwerking van de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020. De volledige regeling wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 mei gepubliceerd.

Staatsexamen

De minister laat in een Kamerbrief weten dat de huidige slaag-zakregeling zo veel mogelijk in stand blijft, en geldt ook voor leerlingen die het staatsexamen afleggen. Zoals bekend kunnen leerlingen dit jaar hun diploma halen door middel van het afleggen van de college-examens. 

We hebben o.a.  aangegeven dat het mogelijk zou moeten zijn dat er herkansingen voor deelcertificaten plaatsvinden. Helaas is nu de herkansingsmogelijkheid er alleen voor leerlingen die gezakt zijn en dit jaar met behulp van herkansingen alsnog hun diploma kunnen halen. De herkansingen zijn daardoor niet toegankelijk voor leerlingen die examen doen in een aantal losse vakken en dit jaar (nog) niet opgaan voor een diploma.

Voor leerlingen die deelcertificaten halen, was het nooit mogelijk te herkansen. Maar omdat er dit jaar geen centraal examen is om een eventueel laag cijfer op te halen, zorgt dit bij sommige leerlingen voor een lastige situatie. Er is ingezet op uitbreiding van de herkansingsmogelijkheid rondom deelcertificaten, dit bleek echter organisatorisch niet haalbaar.

 


 

Update Staatsexamen 03.04.2020

Op 3 april jl. heeft het college van toetsen en examens meer informatie verschaft. 

Eerder (24 maart) werd aangegeven dat op korte termijn een beslissing zou worden genomen over de afname van de college-examens in schooljaar 2019-2020 en specifiek over de afname van de schriftelijke college-examens. Duidelijk is nu dat de schriftelijke, mondelinge en praktische college-examens dit schooljaar doorgaan.

In het kort is de planning van de examenonderdelen: 

 • De schriftelijke college-examens worden afgenomen van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020. 
 • Het rooster van de mondelinge en praktische college-examens heeft u reeds van DUO toegestuurd gekregen. Die examendata veranderen voor uw school niet.
 • De herkansingen van de schriftelijke college-examens worden in de periode van 17 augustus tot en met 20 augustus 2020 afgenomen.
 • De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn op 22, 29 augustus en eventueel 5 september 2020.

In de brief die verstuurd is naar de VSO scholen staat nog meer informatie.

 


 

Servicedocument examens v(s)o 28.03.2020

Beste leden,  middels een zogenaamd servicedocument ontvangt u van OCW informatie. De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn onvoorspelbaar en de informatie over de examens zijn daarom aan verandering onderhevig. Het document is gebaseerd op de huidige stand van zaken en zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.  U vindt ook informatie op Rijksoverheid.nl/examens. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Examenloket (examenloket@duo.nl of 079 323 29 99).

aanbiedingsbrief

service document (versie 1-27 maart 2020)

 


 

Staatsexamen update 25.03.2020

Info vanuit OCW over Staatsexamens

OCW werkt op dit moment erg hard aan een brief m.b.t. het Staatsexamen, waarvan het de bedoeling is dat deze aan het einde van de week naar de scholen gestuurd wordt. De inhoud daarvan betreft de wijze waarop OCW de vele vragen daarover de komende periode gaat aanpakken. Om die vragen helder te krijgen, hebben de PO-Raad en LECSO samen de afgelopen dagen een belronde gemaakt langs de scholen die met Staatsexamens te maken hebben. Het resultaat daarvan zal meegenomen worden als input voor de OCW-brief.

Fijn dat iedereen in deze tijden ook even de tijd heeft willen nemen om ons te woord te staan, want het helpt: nauwe samenwerking tussen LECSO, PO-Raad en ministerie betekent dat er zo goed mogelijk ingespeeld kan worden op deze bizarre situatie. Dank daarvoor!

 


 

Staatsexamens? 24.03.2020

Er is veel aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) door de PO-Raad ook mede op verzoek van ons. Veel leden met vso-diplomagericht onderwijs brachten hun zorgen en suggesties over.  De PO-Raad is in gesprek gegaan met minister Slob.  Veel leerlingen in het vso nemen deel aan staatsexamens.

Wat nu we bekend is: voor kandidaten die deelnemen aan het Staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan de college-examens, die half juni starten, vooralsnog door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen.

Als er nog meer nieuws is over de staatsexamens houden de PO-Raad of LECSO je op de hoogte.

Zie de brief van 24 maart jl. van de ministers Slob en Van Engelshoven voor meer informatie zie de website  College van Toetsen en Examens .Gewijzigde aanpak eindexamen 24.03.2020

De ministers Slob en Van Engelshoven  hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende maatregelen voor het onderwijs om het coronavirus onder controle te krijgen middels een brief.

Wat is besloten:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.