Nieuws Passend Onderwijs

Eén vragenlijst wekelijkse monitoring met kwetsbare kinderen

In deze tijd waarin scholen en gemeenten alles op alles zetten om het onderwijs op afstand goed vorm te geven, is het extra belangrijk om te voorkomen dat de werkbelasting wordt vergroot door verschillende monitoringsinstrumenten. Betrouwbare en actuele informatie over zowel de noodopvang als over kinderen in een kwetsbare positie is in de huidige tijd van de COVID-19 van groot belang. Een hoge respons is daarbij cruciaal.

Vandaar dat onderzoeksbureau Oberon in samenwerking met verschillende partijen[1] nu gekomen is tot een gezamenlijke, uniforme vragenlijst om hierover data-analyses uit te voeren. Dit leidt tot een verbetering van het inzicht, een vermindering van de vragenlast door verschillende partijen en eenduidige resultaten. Het doel is wekelijks inzicht te krijgen hoeveel en wanneer (overdag, avond, nacht, weekend) kinderen worden opgevangen, met welke reden en hoeveel kinderen uit beeld zijn. Het is van belang snel een betrouwbaar inzicht te krijgen in de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en van kinderen in een kwetsbare positie, zodat hiervoor eventueel (aanvullende) maatregelen kunnen worden genomen.

Het is een beknopte vragenlijst, die in korte tijd kan worden ingevuld. Wij verzoeken u deze in te vullen. De vragen over de kinderopvang, het primair onderwijs en speciaal onderwijs zullen via de gemeentelijkcoördinator worden uitgezet. De vragen over het voortgezet onderwijs zullen naar verwachting door de VO-raad worden uitgezet. De vragen over het mbo lopen via de MBO Raad. De opbrengsten worden gebundeld door Oberon en zijn op geaggregeerd niveau inzichtelijk voor de partijen die aan deze monitoring deelnemen. Uw belangenbehartiger kan daarnaast op meer detailniveau de aantallen kinderen die opvang krijgen of niet in beeld zijn in de gaten houden.

Nota bene

Overigens loopt vanuit de Inspectie van het Onderwijs een uitvraag naar de maatregelen van scholen rond onderwijs op afstand. Dit is meer gericht op de onderwijsinhoud, waarbij de huidige uitvraag vanuit Oberon via de gemeentecoördinator gericht is op de taak vanuit de gemeente. Deze vragen vanuit de Inspectie van het Onderwijs worden niet aan de gemeenten gesteld.


[1] VNG, OCW, SZW, VWS, AVS, Lecso, Visio, Bartimeus, PO-Raad, VO-raad, MBO-raad, PrO, BK, BMK