Nieuws Algemeen

PILOT TRIPS

 BERICHT 3

Zoals afgesproken heeft Effectief Onderwijs een lijst opgesteld met mogelijk interessante data om in TRIPS te weergeven. Tot deze lijst behoorden diverse populatiegegevens, de inschaling van leerlingen (denk aan uitstroomprofiel en leerroute), zicht op de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling, veiligheidsbeleving en de daadwerkelijke uitstroom. 

Per school is vervolgens samen onderzocht welke koppelingen er precies wenselijk zijn. Het is leuk om na te denken over wat allemaal kan, in TRIPS kun je namelijk bijna alles onderzoeken. Om te voorkomen dat er te hard van stapel gelopen werd, moest iedereen zich continu de vraag stellen: wat helpt ons nou echt?

In eerste instantie lag de focus vooral op wat de scholen al hebben en doen. Één school heeft ook alvast nagedacht over welke vragen zij zouden willen onderzoeken met de data en welk soort analyses zij in TRIPS willen gaan uitvoeren. Zo willen zij bijvoorbeeld gemakkelijk de antwoorden kunnen inzien op vragen als:  “Hoeveel leerlingen conform, gunstiger, ongunstiger dan verwacht zijn uitgestroomd? Of de groepsstandaard voor de hele groep worden gehaald? Of  het per leergebied wordt gehaald? En per leerroute?”.

Nadat elke school een inventarisatie heeft gedaan met Effectief Onderwijs, hebben zij ook nog een afspraak met de data-expert van TRIPS gehad. Tijdens deze afspraak werden inloggegevens en precieze wensen gedeeld, zodat hij voor elke school een persoonlijke omgeving kan inrichten. 

Terwijl de meeste scholen aan de zomervakantie begonnen zijn, wordt er bij TRIPS nog hard gewerkt. Deze zomer worden alle omgevingen gerealiseerd, zodat de scholen er na de vakantie meteen mee kunnen werken. 

 

BERICHT 2

Op dinsdagochtend kwamen LECSO, Effectief Onderwijs, vijf schoolleiders en TRIPS online samen voor de eerste kennismaking. Het LECSO opende de bijeenkomst met een korte toelichting van de oorsprong van deze P.o.V. “Ik ben eens bij een bijeenkomst geweest van de Zonnebloemschool in Emmeloord. Het verbaasde me dat de school zó enthousiast was over het gemak van datagebruik door TRIPS. Ik wilde kijken of dit voor het speciaal onderwijs verschil maken maken of niet. We kijken kritisch naar deze P.o.V.: waar liggen de kansen?”. Effectief Onderwijs vertelde dat zij vervolgens via LECSO aan TRIPS gekoppeld zijn. Zij vertelden veel lift te zien in TRIPS. “Data-analyses in het onderwijs zijn onwijs lastig, TRIPS kan hierbij volgens mij helpen.” 

Alle aanwezigen waren bij de aftrap van de afspraak nieuwsgierig en iedereen had positieve verwachtingen. Eén van de deelnemende scholen voegde aan de introductie toe benieuwd te zijn of het mogelijk is om op een handige manier opbrengstenoverzichten te kunnen krijgen. Een tweede school legde uit: “Wij zijn altijd al actief geweest in ontwikkeling en meedenken over de leerstandaarden en analysers op school- en groepsniveau. Ik ben erg benieuwd wat dit voor ons kan betekenen”. Een andere school was nieuwsgierig naar TRIPS, omdat ze willen weten hoe data die verzameld wordt op een goede, snelle manier geïnventariseerd kan worden. Ze willen met behulp van data makkelijker conclusies kunnen trekken over welk effect iets heeft op school- en leerlingniveau. 

Tijdens en na de presentatie van de data-expert van TRIPS werd aandachtig geluisterd, maar er werden ook kritische vragen gesteld over het systeem. 

In de Staat van Onderwijs 2020 werd duidelijk dat scholen/besturen het inzicht in de sociaal emotionele vaak niet in orde hebben, kan TRIPS hierbij helpen?

Ja dat kan, maar alleen als de school zelf de juiste normen stelt. TRIPS is slechts een middel en kan alleen werken met wat de school aanlevert. 

Hoe zit het met de privacy, moet ik toestemming vragen aan de ouders?

TRIPS werkt met een verwerkingsovereenkomst, daarmee kan je alles goed verantwoorden. Deze overeenkomst regelt dat we alles AVG-proof doen. In wezen werkt het niet anders dan andere systemen die een school gebruikt om  die informatie op te slaan.  

Wat is precies de meerwaarde van TRIPS?

Alle gegevens komen op één plek samen. Conclusies trekken op basis van bijvoorbeeld alleen een leerlingvolgsysteem is vaak niet voldoende. Een goede evaluatie doe je in samenhang, niet in losse stukjes. Een LVS alleen laat niet zien hoe leerlingen ten opzichte van hun OPP scoren (op, onder of boven verwachting). Om een voorbeeld te geven:  in TRIPS kunnen de leerlingvolgsysteem scores gekoppeld worden aan een schoolstandaard en kenmerken van de populatie. In één geautomatiseerd overzicht is dan te zien dat de daling van de resultaten samenhangt met daling van het gemiddelde IQ van de populatie. 

Een andere meerwaarde is dat leraren gemakkelijk even de data erbij kunnen pakken tijdens gesprekken met collega’s of ouders. Data gebruiken om ontwikkelingen te volgen en nieuwe besluiten te nemen gaat zo veel meer leven.. 

Stel ik wil de data inzien van leerlingen die van verloop van tijd van perspectief veranderen. Is dat dan makkelijk voor handen te krijgen?

Ja, andere scholen hebben dit ook. Als het OPP verandert kan een school snel zien wie, wanneer, naar boven of onder is gegaan. Ook kan je zien of het perspectief in de OPP de  laatste 2 jaar is veranderd.

Zou je de vragenlijst die we van de inspectie krijgen ook hierin kunnen verwerken?

Ja, je kan ook visualisaties exporteren naar excel, dus met een klik op de knop kan je een inspectierapport printen.

Kun je ook de schooleigen ambities kwijt in TRIPS?

Ja, je kan een ambitie lijn toevoegen aan je visualisaties. Zo kan je meteen zien of je op of boven je ambitie zit. Dat kan je ook dan bijvoorbeeld ook per uitstroom doen. 

Begrijp ik goed dat in principe alles mogelijk is?

Ja, zolang jullie de data aan ons leveren. Het enige wat daarvoor nodig is, is een getal en bijbehorende datum. De vraag is echter wel: wat wil je écht weten? Je moet geen analyses gaan maken puur omdat het kan. Dan verdrink je in de mogelijkheden. Je moet goed nadenken over welke vragen je hebt, wat je wilt weten. Dat levert inzicht in hoe je TRIPS zou kunnen inzetten. Hoe beter je plan, hoe meer je uit TRIPS kan halen.

Effectief Onderwijs stelde, toen er geen vragen meer waren, voor om samen met de scholen lijsten met data en de bijbehorende norm op te stellen voor items die alle scholen hebben. Vervolgens moeten de scholen nadenken over wat zij schoolspecifiek daarop aanvullend nog willen analyseren met TRIPS. 

Na afloop van de afspraak gaven de scholen aan nog even te willen bespreken of zij deel zouden willen nemen aan dit traject. Goed nieuws voor iedereen: ze hebben vandaag aangegeven allemaal mee te willen doen! Nu gaat het echt beginnen!


Bericht 1

Er is ontzettend veel data beschikbaar op school, maar het gebruik ervan blijft vaak hangen bij het monitoren van de status quo. Dat is zonde! Wanneer data gericht gebruikt wordt om het onderwijs te verbeteren, waarbij een probleem onderzocht wordt en een oplossing geëvalueerd, heeft dit een grote meerwaarde. Er worden geen stappen de verkeerde kant op gezet, intuïtie wordt ondersteund en nieuwe inzichten komen naar voren. 

Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Voor bijna alle soorten informatie bestaat een eigen bronsysteem waarin data opgeslagen en geanalyseerd moet worden. Dat maakt data koppelen en naast elkaar leggen een ingewikkeld en tijdrovend proces. Zo tijdrovend dat het analyseren van gegevens op leerling-, groep-, en schoolniveau slechts enkele keren per jaar gedaan wordt. Op die manier kan er ook maar een paar keer per jaar gericht bijgestuurd worden wanneer dit nodig is. Een gemiste kans, vonden ook het LECSO, Effectief Onderwijs en TRIPS. 

Met veel plezier kunnen we mededelen dat er samen met deze drie partijen een ‘Proof of Value’ (P.o.V.) traject gestart is. 

LECSO

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de  PO-Raad,  de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen. Zij ontwikkelen, borgen en verspreiden samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning. LECSO speelt hierin een verbindende rol door zich te kenmerken als een netwerkorganisatie die met vele relevante partners samenwerkt. Twee van die relevante partners zijn Effectief Onderwijs en TRIPS, welke hieronder kort worden toegelicht. 

TRIPS

TRIPS is een data-informed web applicatie die scholen en besturen helpt om slim en efficiënt om te gaan met hun data. Dit doen zij door automatisch data te ontsluiten uit alle bronsystemen die een school heeft. TRIPS verzamelt alle beschikbare data en faciliteert analyses en visualisaties van deze data. Op deze manier kunnen individuele medewerkers, scholen en besturen gemakkelijk data-ondersteund grip krijgen op de onderwijskwaliteit en deze zo optimaal mogelijk door ontwikkelen. 

Effectief Onderwijs

Effectief Onderwijs is expert in specialistisch en passend onderwijs en geven advies en scholing aan management, interne begeleiders en leerkrachten. De adviseurs zijn specialist in onderwijs aan kinderen met een speciale behoefte. Ze doen alles om betere kansen voor leerlingen te creëren door continu te werken aan de verbetering van onderwijskwaliteit. 

Proof of Value traject

Deze organisaties zijn samengebracht omdat zij dezelfde visie delen en daardoor elkaar goed kunnen aanvullen. TRIPS levert het middel en Effectief Onderwijs begeleidt de scholen in welke stappen zij kunnen ondernemen om succesvol de omslag te kunnen maken. 

De verwachting is dat scholen die met TRIPS werken minder werkdruk ervaren rondom het analyseren van data, dit daardoor vaker doen en zo sneller nieuwe inzichten opdoen die hen helpen bij het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit. 

Om te onderzoeken of TRIPS deze belofte ook waar maakt heeft het LECSO vijf scholen gevraagd om mee te doen aan een door hen gefinancierde “Proof of Value” traject. Dit traject houdt in dat deze scholen drie maanden lang TRIPS mogen uitproberen onder begeleiding van Effectief Onderwijs. 

Planning 

TRIPS zal dit schooljaar nog alle data ontsluiten, koppelen en als visualisaties beschikbaar stellen. De medewerkers op deze scholen krijgen dan toegang tot een persoonlijk dashboard waarin alle data van de school beschikbaar is. Via hun dashboard kunnen zij dan data koppelen, trendanalyses maken en onderzoeksvragen analyseren. Effectief Onderwijs gaat de scholen hierin begeleiden door samen met de scholen na te denken over welke onderzoeksvragen voor hen van belang zijn. 

Op 12 mei vindt de eerste kennismaking plaats en zal het traject van start gaan. Na drie maanden vindt de evaluatie plaats. Tussentijds zullen regelmatig updates van het traject op deze pagina gedeeld worden. Hier zal worden beschreven wat de ervaringen zijn en hoe andere scholen hier ook van kunnen profiteren. 

Bij een positieve evaluatie zal de samenwerking tussen TRIPS en LECSO voortgezet worden waarbij ook een financiële tegemoetkoming beschikbaar komt voor LECSO leden wanneer zij de samenwerking met TRIPS willen starten. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de TRIPS website https://www.trips-edu.nl/ .