Nieuws Algemeen

Vraag & Antwoord inzake heropening scholen

Vragen die bij LECSO binnen komen en ons antwoord erop. 

Indien aan de orde zullen deze vragen c.q. antwoorden nog verwerkt worden in een nieuwe versie van het VSO protocol: Klik hier om naar lesopafstand te gaan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bijgewerkt tot en met 8 juni 2020

RIVM heeft zaken aangescherpt in relatie tot het protocol dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast. We communiceren onderstaande alvast met jullie.

Wegstuurbeleid:

Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.

Thuisblijf regels: klik hier voor richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuis blijven:

  • Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • Hoesten. 
  • Verhoging of koorts > 38°C.  
  • Moeilijk ademen/benauwdheid. 
  • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon,  thuisblijven.

Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen.  Zie de instructies van Rijksoverheid.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hoe register je leerlingen die afwezig zijn ivm kans op besmetting van corona/Covid19 waarbij geen medische gronden bij de leerling meespelen voor de leerling? Er is bijvoorbeeld:

  • Een kwetsbaar lid in het gezin van de leerling en men vreest bij thuiskomst dat de leerling dit gezinslid zou kunnen besmetten.
  • Leerling of ouder meer in het algemeen ‘angst/vrees’ op besmetting.
  • Ouders of leerling vinden de prikkels die alles rondom verminderen van kans op besmetting zo groot (of anders dan anders) dat men de leerling liever op afstand laat blijven leren (of thuis houdt).

Antwoord: het uitgangspunt is dat deze leerling onderwijs volgt. Echter deze kan voorlopig tot de zomervakantie genoteerd worden als geoorloofd verzuim (verzuim met een reden). Dit wordt echter nog nagevraagd hoe OCW dit precies ziet. Ondanks het verzuim met een reden dient er dan net zoals bij ‘een thuiszitter’ dan wel de juiste opvolging, inzetten van de mogelijkheid van les op afstand en een ‘argumentatie/dossier’ wat inzicht geeft in de problematiek en de begeleiding/ondersteuning die is geboden. In het leerlingvolgsysteem is het wenselijk dat (ergens) aangegeven (bijgehouden) wordt dat de reden van geoorloofd verzuim in relatie staat tot de problematiek in het kader van Corona/Covid-19. Het is dus niet zo dat deze leerling geen onderwijs zou hoeven volgen.

 

Kan en mag ik in de schooltuin of eventueel andere activiteiten vrijwilligers inzetten?

Dit kan als het mogelijk is om de actuele RIVM richtlijnen te hanteren en vrijwilligers erop gewezen zijn en in staat gesteld worden om dit te kunnen doen. Daarbij is het raadzaam om hen te laten bevestigen dat ze zelf deze richtlijnen hanteren en op de hoogte zijn van de eventuele risico’s. In praktische zin moet wel worden nagedacht over gebruik materialen (deze moeten worden schoongemaakt) het gebouw, geen ouders in de school als er leerlingen in de school zijn, etc. We raden aan om altijd ruggenspraak te houden met je Arbo commissie en deskundigen zoals de GGD om een inschatting te maken en zeker te weten dat geen risico over het hoofd gezien wordt.

Kan je een ouder van een nieuwe leerling een rondleiding geven door school?

Ook hier geldt: dit kan als het mogelijk is om de actuele RIVM richtlijnen te hanteren. Bij twijfel raadpleeg een deskundige. We horen uit het veld dat sommige scholen ook een introductievideo hebben gemaakt en via een digitale meeting zo de rondleiding vormgeven. Daarbij hebben sommige scholen ervoor gekozen om de rondleiding na school, als de leerlingen er niet zijn, te verzorgen, waarbij alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en worden nageleefd.

Kan je na 1 juni toch in klein teamverband vergaderen of overleggen met minder dan 30 personen?

Het wordt afgeraden, echter strikt genomen kan dit na 1 juni (als het echt noodzakelijk is/blijkt) en als het mogelijk is om de actuele RIVM richtlijnen te hanteren. Er moet dan wel worden bijgehouden wie aanwezig waren en moeten goed de hygiëneregels in acht genomen worden. Het VSO protocol geeft aan: Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.

Mogen VSO leerlingen met het OV als het echt niet anders kan?

Wat wij hebben begrepen is dat als het echt niet mogelijk is om met de fiets te komen en/of dat je door ouders of verzorgers gebracht wordt, dat je dan in het kader van ‘overmacht’ van het OV gebruik kan maken. Dit dan indien mogelijk buiten de spits en met in achtneming van de OV richtlijnen rondom Corona/Covid-19.

Is de noodvang nu nog van kracht na 8 juni voor het VSO?

De noodopvang blijft in stand tot 8 juni 2020. De noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen blijft bestaan. Afstemming met betrokken organisaties is hierbij van belang. Bij noodopvang dient rekening gehouden te worden dat er tussen groepen niet te veel wisselende samenstellingen worden geformeerd.

Is het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht bij het bereiden van voedsel zoals in het document genoemd wat Lecso heeft uitgebracht? klik hier voor het document

Nee, dit is een suggestie. Dit is overgenomen uit het servicedocument van het praktijkonderwijs. Het idee erachter is dat het moet voorkomen dat middels niesen of hoesten er vanuit de leerling er eventueel ‘speeksel of anders’ op het voedsel of servies komt waardoor voor degene die consumeert er een risico zou zijn.  Indien er een mondkapje gedragen zou worden dan is de gedachte geweest dat dit conform deze richtlijn is. Klik hier voor genoemde richtlijn. Bij twijfel is de GGD dienst uit uw regio degene die uitsluitsel kan geven (niet Lecso).

 

Staat uw vraag of antwoord hier niet tussen, dan kunt u uw vraag sturen naar:  info@lecso.nl 

Mocht bovenstaande antwoorden niet duidelijk zijn mail of bel ons gerust, wij staan voor u klaar.

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs - 030 638 59 70 - info@lecso.nl