Nieuws Onderwijs en Zorg

Verzuim voorkomen besmetting Covid19

Hoe registreer je leerlingen die afwezig zijn i.v.m. kans op besmetting van corona/Covid19 waarbij geen medische gronden voor de leerling meespelen? 

Onderstaande beleidslijn is afgestemd met Inspectie, OCW, DUO en Ingrado.

Redenen voor verzuim kunnen zijn:

  • Een kwetsbaar lid in het gezin van de leerling en men vreest bij thuiskomst dat de leerling dit gezinslid zou kunnen besmetten.
  • Leerling of ouder hebben meer in het algemeen ‘angst/vrees’ op besmetting.
  • Ouders of leerling vinden de prikkels die alles rondom verminderen van kans op besmetting zo groot (of anders dan anders) dat men de leerling liever op afstand laat blijven leren (of thuis houdt).

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen onderwijs volgen op school. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten, passend bij het coronavirus, komen niet naar school. Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren dan komen ze niet naar school. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In bovenstaande situaties biedt de school tot de zomervakantie van 2020 onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de begeleiding en de voortgang is hierbij geboden. In het leerlingvolgsysteem is het wenselijk dat bijgehouden wordt dat de reden van afwezigheid op school in relatie staat tot Corona/Covid-19.

In andere gevallen dan hiervoor beschreven geldt de verplichting om op school het programma te volgen. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school zonder geldige reden en niet behoort tot de risicogroep zoals hierboven beschreven.  Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. Het is wel belangrijk dat de school dan een gesprek aangaat met de ouders om hen ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten komen. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen.

Meer informatie over het melden van verzuim is te vinden op:  https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/soorten-verzuim.jsp