Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderzoek voorbeelden onderwijs-zorgarrangementen

De ministers van OCW en VWS hebben in hun Kamerbrief aangegeven een betere verbinding tussen onderwijs en zorg te willen.

 

Op verschillende plekken in het land zijn initiatieven en arrangementen ingericht waar jongeren - veelal voormalige thuiszitters – weer een vorm van onderwijs krijgen. Soms ontstaan deze initiatieven buiten het bekostigd onderwijs, maar ook binnen het bekostigde onderwijs zijn er arrangementen om leerlingen die thuis hebben gezeten weer onderwijs te bieden. De Inspectie van het Onderwijs wil de kwaliteit van deze initiatieven en arrangementen onderzoeken en bekijken wat nodig is om deze leerlingen binnen het bekostigd onderwijs te houden.


Op 8 en 9 juni hebben de eerste digitale veldraadplegingen plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat schotten tussen bekostigingsmogelijkheden een belemmering zijn om passende ondersteuning te bieden. Ook blijkt dat er grote behoefte is aan landelijke regie op het aanbod voor deze groep jongeren/kinderen, omdat goede voorbeelden weinig bekendheid genieten. Mogelijk ontstaan vanuit het experiment rond samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs (meer) succesvolle voorbeelden.