Nieuws Passend Onderwijs

Vooraankondiging nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’.

Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Meer informatie over de mogelijkheden van het experiment vind u hier.

Scholen kunnen vòòr 1 augustus 2020 een aanvraag indienen om deel te nemen aan het experiment in het schooljaar 2020-2021. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden.

Meer informatie en desgewenst ondersteuning bij de aanvraag kan worden verkregen bij het Steunpunt passend onderwijs. steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl