Nieuws Onderwijs en Zorg

Zorg in onderwijstijd: inzet zorgarrangeurs en regionale pilots

Zorgarrangeurs

De ministers van VWS en OCW hebben in oktober 2019 aangekondigd dat zij in 2 jaar tijd aan maximaal 50 speciaal onderwijs-scholen (so/vso cluster 3 en 4) een zorgarrangeur beschikbaar stellen. Vanaf nu kan worden aangemeld. (zie bijgaande brief ter toelichting.) Deze zorgarrangeurs gaan scholen ondersteunen bij het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd. Zij kennen de weg in de diverse onderwijs- en zorgsystemen en weten hoe en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Zo helpen ze scholen om meer zorgmiddelen in te kunnen zetten in onderwijstijd, zodat de leerlingen de juiste zorg en begeleiding kunnen krijgen bij het onderwijs of bij het naar school gaan. Deze taak zal uitgevoerd worden door  de onderwijszorgconsulenten van de landelijke organisatie Onderwijsconsulenten (SOSO).

Bijgaande oplegger van het screeningsdocument geeft richtlijnen voor het gebruik van het screeningsinstrument. Bijgaande factsheets dienen ter ondersteuning van de aanmeldprocedure.

Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de site van de Onderwijsconsulenten.

Regionale pilots

Om informatie uit de praktijk op te halen wordt naast de inzet van zorgarrangeurs ook regionale pilots als maatregel ingezet. In schooljaar 2020/2021 starten de regio’s Twente en Hart van Brabant een pilot met collectieve financiering voor zorg in onderwijstijd. Deze pilotregio’s gaan op initiatief van de ministeries van OCW en VWS de collectieve financiering in de praktijk uitproberen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in hoe collectieve financiering in de praktijk werkt of niet werkt, in hoeverre de aanpak succesvol is, welke knelpunten zich voordoen binnen de huidige wettelijke kaders en welke (creatieve) oplossingen daarvoor gevonden worden. Dit moet leiden tot goede zorg voor leerlingen die dat nodig hebben, het beperken van het aantal zorgaanbieders op school en eenvoudige en duidelijke financiering.

In de pilots wordt toegewerkt naar bundeling van budgetten waarmee alle benodigde zorg voor één of meerdere cluster 3 en 4 scholen in de regio kan worden ingekocht. De regio’s Twente en Hart van Brabant worden begeleid en gemonitord door de bureaus DSP en Oberon. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelen DSP en Oberon een platform, waarmee ook andere geïnteresseerde regio’s met elkaar in verbinding blijven en de opgedane kennis ook landelijk gedeeld wordt.


Brief Projectteam Zorg in onderwijstijd van OCW en VWS.pdf

Factsheet Representatief Onderzoek Zorg in Onderwijstijd.pdf

Oplegger screeningsinstrument 20200630.pdf

Factsheet zorgarrangeurs.pdf