Nieuws Arbeidstoeleiding

Getuigschrift vso vervangen voor schooldiploma

N.a.v. van ons eerdere bericht willen we jullie graag informeren dat de samenvatting van de internetconsultatie ondertussen gepubliceerd is. Dat is niet alleen een samenvatting van de ontvangen reacties, maar ook wat de regering met de inbreng heeft gedaan. De samenvatting is hier te vinden of hieronder in de bijlage.

De regering heeft de reacties op dit wetsvoorstel afgewogen en besloten om in dit voorstel ook te regelen dat leerlingen in de vso profielen dagbesteding en arbeidsmarkt een schooldiploma zullen ontvangen. Dit is verwerkt door het toevoegen van een apart wetsartikel waarin wordt geregeld dat de leerlingen een schooldiploma met bijbehorend portfolio zullen krijgen als ze voldoen aan het reglement wat door de vso-school wordt opgesteld.

Voor wat betreft het civiel effect van het schooldiploma is in overleg met DUO onderzocht of het uitvoerbaar is om de schooldiploma’s pro en vso op te nemen in het diplomaregister. Hieruit is gebleken dat dit mogelijk is, maar de verwachting is dat dit zowel bij DUO als bij de scholen een te grote tijdsinvestering vraagt. Daarom heeft de regering besloten om het schooldiploma niet op te nemen in het diplomaregister.

M.b.t. het vormgeven van het nieuwe diploma willen we voortbouwen op wat we eerder hebben ontwikkeld. Zie: Link. Alle suggesties wat beter of anders kan,  horen we graag. We brengen dit dan in.

Samenvatting internetconsultatie Schooldiploma pro.pdf