Nieuws Algemeen

Wat als een leerling op school geen mondkapje wil dragen?

Deze vraag leidt tot een aantal vervolgvragen:

Als een leerling geen mondkapje draagt mag de school de leerling dan naar huis sturen?

En als school de leerling naar huis mag sturen, is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim?

Is een school in dat geval verplicht onderwijs te verzorgen op school dan wel op een alternatieve manier?

En wat als scholen alternatief onderwijs aanbieden voor die leerling die geen mondkapje draagt, is er dan sprake is van ongeoorloofd verzuim als de leerling het aangeboden onderwijs niet volgt?

De eerste stap begint bij de school. Als het bevoegd gezag het besluit neemt tot het verplicht dragen van een mondneusmasker, dan wordt dit vastgesteld in het leerlingenstatuut en in de maatregelen die toezien op een veilige leer- en werkomgeving (de arbeidsomstandigheden). De medezeggenschapsraad moet hier mee instemmen. Het is belangrijk dat de school hier een gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Er wordt ook nagedacht en gesproken over de passende maatregelen bij het niet voldoen aan de plicht.
Er zijn twee situaties te onderscheiden:

1) De leerling komt niet op school

2) De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker

De leerling komt niet op school
Als een leerling niet op school verschijnt, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondkapje, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden. De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling en/of ouders/verzorgers over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding. De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding te doen van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen. In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.

De leerling komt wel op school en draagt geen mondneusmasker
Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondkapje draagt (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om te bepalen wat er gaat gebeuren. De school zet eerst in op het goede gesprek. De school mag een maatregel treffen wanneer de school dit heeft opgenomen in haar veiligheidsbeleid. Het moet dan gaan om een maatregel die past bij de overtreding. De school bepaalt welke maatregelen dit zijn. In het uiterste geval kan de school een leerling schorsen en later verwijderen. Indien de school besluit tot schorsing of verwijdering van een leerling gelden de algemene artikelen omtrent schorsing en verwijdering voor het voortgezet onderwijs (WVO art. 13 en art. 14).

Als school alternatief onderwijs aanbiedt voor die leerlingen die geen mondkapje dragen, dan geldt dezelfde situatie zoals gecommuniceerd in het stappenplan. De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet.