Onze missie en visie

Missie

LECSO
vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de  PO-Raad,  de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen;
ontwikkelt, borgt en verspreidt samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning;
versterkt de onderlinge verbondenheid tussen de gespecialiseerde scholen.


Opdracht
LECSO vertegenwoordigt bestuurders, directeuren, leraren en leerlingen die werken in of gebruik maken van gespecialiseerd onderwijs en steekt waar nodig haar vinger op om relevante partijen (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad,  samenwerkingsverbanden, OCW, VWS e.d.) optimaal te informeren over het belang van een gespecialiseerd onderwijsaanbod en alles wat daarmee te maken heeft. M.b.t. Passend Onderwijs  zien wij het als onze opdracht om als relevante partner  niet alleen onze bijdrage te leveren, maar deze stelselherziening ook kritisch te volgen. In het verlengde daarvan streven wij een intensieve samenwerking met de PO-, VO- (en MBO) Raad na, waar immers de belangenbehartiging voor de betreffende sector is belegd. Voor de Raden willen wij een betrouwbare en deskundige bron van informatie m.b.t. het gespecialiseerd onderwijs zijn.

 

Verbindende rol
Daarnaast wil LECSO  nadrukkelijk het contact met de werkvloer intensiveren en de onderlinge verbondenheid van het gespecialiseerd onderwijs versterken. De daar aanwezige kennis en expertise, maar ook de behoefte om met elkaar Passend Onderwijs op een verantwoorde manier te laten landen en daarin voorkomende knelpunten op te lossen, vragen om een herkenbaar, krachtig en zelfbewust veld. LECSO wil hierin een initiërende, stimulerende en verbindende rol nemen.  Dit betekent dat het profiel van LECSO zich kenmerkt als een netwerkorganisatie, die met vele relevante partners samenwerkt,.  door wie het gespecialiseerd onderwijs zich vertegenwoordigd voelt en waarin het verbindend karakter, de inhoudelijke expertise en kwaliteitsborging centraal staan.

 

Visie

Alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit of beperking, hebben recht op een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit, dat de beste kansen biedt op brede ontwikkeling en duurzame maatschappelijke participatie. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Het gespecialiseerd onderwijs is binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een gelijkwaardige, educatief partner, dat zijn specialisme heeft:

  • als kwalitatief hoogstaande (mogelijk tijdelijke) voorziening voor de meest complexe doelgroepen met functies op het gebied van multidisciplinaire diagnostiek; gespecialiseerd onderwijs; nazorg en onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met onze partners in  jeugdhulp en zorg;
  • als ondersteuner van  het regulier onderwijs, waarin het als organisatie voor gespecialiseerde leerlingondersteuning, samen met jeugdhulp en zorg  werkt aan meer includerende vormen van onderwijs.

 

Voorziening
Het is van belang dat er kwalitatief hoogstaande onderwijsondersteuning blijft bestaan voor de groep leerlingen met complexe ondersteunings- en zorgvragen. LECSO bestaat ten behoeve van de circa 1,5 tot 3,5% leerlingen die onderwijs krijgen in het (V)SO. De leden van  LECSO zijn onderscheidend in het aanbod voor deze kleine groep meest complexe leerlingen. Het gaat om expertise die elders niet meteen voor handen is of aanbod dat niet simpel georganiseerd kan worden. Voor deze kinderen/jongeren bestaat er grote behoefte aan een stabiele leeromgeving: groepen van beperkte omvang, een aangepast pedagogisch klimaat, een ortho-didactisch aanbod van hoog niveau, voldoende ondersteuning en directe beschikbaarheid van zorg en jeugdhulp. Hier staan we als LECSO voor.

Daarbij is de kwaliteit van het onderwijsaanbod van groot belang. Wij zijn de top-experts voor deze kinderen/jongeren die nergens anders terecht kunnen. De realisatie van een  maatschappelijk perspectief voor deze leerlingen vraagt om: 

  • een sector die de lat voor haar eigen kwaliteit en effectiviteit hoog legt;
  • een gelijkwaardige positie binnen de samenwerkingsverbanden voor onze scholen;
  • een effectieve afstemming tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg die deze leerlingen binnen en buiten het onderwijs ontvangen;
  • een goede afstemming met de gemeenten in het kader van de participatiewet en jeugdwet

 

Ondersteuning
Een heldere architectuur van Passend Onderwijs ontbreekt op dit moment nog: lerarenopleidingen zijn nog niet gericht op inclusie; 80% van de leraren voelt zich hiervoor onvoldoende competent; expertise-inzet vindt nog te weinig gericht plaats; de toerusting en facilitering voor begeleiding en ondersteuning is vaak nog onvoldoende. De doelstelling van de samenwerkingsverbanden dient niet gericht te zijn op het terugbrengen van het aantal leerlingen binnen het speciaal onderwijs, maar op het verbreden van het aanbod binnen het reguliere onderwijs. Wij ondersteunen daar graag in door de benodigde expertise in te brengen op een wijze waardoor leerlingen in ons onderwijsbestel niet meer geordend worden op labels, maar op ondersteuningsbehoefte.  De uitdaging zit daarbij in het sneller en effectiever organiseren van ondersteuning “aan de voorkant”, dicht bij het kind en het gezin,  waarmee wordt voorkomen dat problemen toenemen en leerlingen alsnog moeten worden verwezen naar zwaardere voorzieningen.