Eén Kind Eén Plan

De landelijke expertgroep Eén Kind Eén Plan (EKEP) is ingericht om het concept van EKEP en de uitwerking hiervan doorlopend te volgen en te actualiseren, met elkaar uit te wisselen en te concretiseren. Op verzoek van een aantal leden is deze expertgroep in april 2010 ingesteld.

Er worden drie keer per jaar landelijke bijeenkomsten georganiseerd, waarin uitisseling centraal staat rondom thema's gerelateerd aan EKEP waar elke school mee stoeit. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen en via LECSO worden de directies van alle scholen uitgenodigd om iemand af te vaardigen. Het daar gepresenteerde materiaal vermelden we op onze website.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eric Dankbaar.

De overige vaste leden van de expertgroep zijn: Jan Reitsma, Jack Deen, Peter Hofstede, Tyra Buitenhuis, An van Damme, Henny van de Berg en Cokkie Bunte.

Terugblik op bijeenkomst landelijke werkgroep EKEP van 29-9-2012

Op vrijdag 29 september vond er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de Landelijke werkgroep EKEP met als doel uitwisseling over de vernieuwingen waar iedereen mee bezig is. Er waren vertegenwoordigers van de mytyl- en tyltylscholen uit: Beetsterzwaag, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Breda, Utrecht, Dordrecht, Almere en Amsterdam.

In twee presentaties lieten Tyra Buitenhuis (Arnhem)  en An van Damme (Breda) zien en horen wat ze tot nu toe hebben ontwikkeld in het kader van de kwaliteitswet en de daarbij behorende arrangementen. Tevens werd duidelijk wat ze daarbij tegen zijn gekomen, hebben gecreëerd en/of overwonnen om het passend te maken voor hun scholen.

Leerroutes, standaarden, kijkwijzers, registratiesysteem, groepsplannen en/of ontwikkelings-perspectiefplannen, roosters………. dit alles nog in ontwikkeling.

Daarbij ontbreekt helaas de relatie naar revalidatie nog omdat dit wettelijk kader vanuit onderwijs gesteld is. Tyra en An: “We willen eigenlijk arrangementen maken waarbij we uitgaan van onderwijs én therapie zodat het weer één plan wordt voor het kind, maar hoe doen we dat?”

We kwamen er met elkaar verder achter al intensief bezig te zijn met de vernieuwingen en de ontwikkelingen rondom de vernieuwingen en dat allemaal met een zo goed mogelijk behoud of doorontwikkeling van EKEP. De ochtend stond vooral in het teken van uitwisseling, ideeën opdoen van elkaar en kijken of we de al ontwikkelde producten kunnen benutten en inzetten voor onze eigen scholen! Het slaan van de brug naar en met revalidatie is vooral nog een uitdaging maar met producten als NOB en CAP zijn er zeker mogelijkheden.

Onderstaande bijlagen bevatten de presentatie van Tyra Buitenhuis en de ontwikkelde stukken ( in samenwerking met Mary Gerritse CED-groep) uit Breda ingebracht door An van Damme tijdens deze bijeenkomst.

Tevens is bijgevoegd een uitnodiging voor scholing rondom het NOB profiel!

Arrangementen technisch lezen.pdf

leerroutes 4-13 jaar mytylschool de Schalm.pdf

presentatie 28-09-2012 EKEP.pptx

Training NOB-profiel 14-11-2012 (2).pdf

 

Kort verslag van de bijeenkomst van de Landelijke Werkgroep EKEP op 1 februari 2013 in Utrecht bij de Ariane de Ranitzschool.

Aanwezig: 45 personen van 19 verschillende scholen en centra. Deze bijeenkomst was speciaal bedoeld voor schoolmedewerkers met hun partner van de revalidatie.

Thema: de integratie van het NOB en het CAP model

Ten behoeve van deze bijeenkomst waren de ontwikkelaars van het NOB –model (Wilma Slaats, orthopedagoog Herman Broerenschool in Rosmalen) en de ontwikkelaar van het CAP-model (Anke Meester, revalidatiearts in het AMC in Amsterdam) uitgenodigd voor een toelichting en uitleg van de modellen. De beide modellen brengen het (ontwikkelings)perspectief in kaart van een kind gebaseerd op basis van een onderwijsbenadering (NOB) en een revalidatiebenadering (CAP). Omdat de modellen veel overeenkomsten kennen hebben Ank en Wilma een gezamenlijk sjabloon ontwikkeld dat door scholen en centra gebruikt kan worden en op deze wijze in elkaar geschoven wordt.

(Meer hierover in de Powerpoints van Anke en Wilma die zijn bijgevoegd)

De revalidatieartsen hebben aangegeven geleidelijk het CAP in te willen voeren in hun centra; veel zml-  en diverse mytylscholen hebben besloten het NOB model te gaan gebruiken (of gebruiken dat al).

Deze bijeenkomst is bedoeld als KICK off om echt gezamenlijk aan de slaag te gaan met het geïntegreerde model; de opzet voor een implementatie hiervoor wordt gepresenteerd door Eric Dankbaar, die samen met Anke en Wilma is voorbereid. Onderdeel is een opleiding van een dag die echt gevolgd moet worden om de modellen eigen te maken. In de PowerPoint Implementatie NOB-CAP meer hierover. We vragen om aanmeldingen hiervoor voor 3 pilotscholen.  Er komen spontaan aanmeldingen van de scholen uit Arnhem, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam! 

Het laatste gedeelte van de bijeenkomst bestond uit het uitwisselen in petit comité van een aantal best practices.

In de slotronde heeft Eric geïnventariseerd of er nog verdere behoefte was aan bijeenkomsten en of er nog goede tips waren voor onderwerpen. Genoemd werden: koppeling en beschikbaarheid gegevens revalidatie en onderwijs, uitwisseling van Schoolontwikkelingsprofielen (SOPS), uitwisseling keurmerk EKEP ontwikkeling (met revalidatie samen), omgaan met privacy en ontwikkeling EPD (samen met revalidatie)

Eric zal samen met een deel van de vaste leden van de landelijke werkgroep EKEP  een opzet en een plan maken hoe we deze onderwerpen zullen bespreken. Indien er nog meer ideeën zijn is een mail altijd welkom: e.dankbaar@maartenschool.nl

Bijlagen:

EKEP PP NOB-profiel 2-2-2013.pdf

EKEP studiedag CAP.PPT

Model NOB-profiel met CAP 2-2-2013.pdf

PP Implementatie NOB CAP voor website.ppt

Voorstel Implementatieplan NOB-CAP.pdf

 

Met vriendelijke groet,
Eric Dankbaar
Sint Maartenschool
Hengstdal 3
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)
024-3243665 2x optie 3