Lijst met veelgebruikte afkortingen in het Speciaal Onderwijs

AB Ambulante begeleiding
ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen
BAC Bezwaar Advies Commissie
CvI Commissie voor de Indicatiestelling
IPC Intake en plaatsingscoordinator
IQ Intelligentie Quotiënt
LG Lichamelijk gehandicapte kinderen
LGF Leerlinggebonden financiering
LZK Langdurig zieke Kinderen
MG Meervoudig gehandicapte leerlingen
MKD Medisch Kinderdagverblijf
OKR Onderwijskundig Rapport
PAB Preventieve Ambulante Begeleiding
PCL Permanente commissie leerlingenzorg
PRO Praktijkonderwijs
REC Regionaal Expertise Centrum
SBO Speciaal Basisonderwijs
SO Speciaal Onderwijs
SWV Samenwerkingsverband
TAB Terugplaatsing ambulante begeleiding
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
WSNS Weer Samen Naar School
ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen