Nieuws Passend Onderwijs

Budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO

In 2018 is bij de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van de leden Segers, Dijkhoff, Van Haersma Buma en Pechtold aangenomen op grond waarvan € 17 miljoen beschikbaar kwam voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO).2 Deze middelen zijn via een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld aan de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's. Dit amendement heeft tot doel om de impuls baankansen kwetsbare jongeren met een jaar te verlengen, door opnieuw een budget ter beschikking te stellen voor extra arbeidstoeleiding en begeleiding van PrO/VSO-leerlingen in het schooljaar 2020/2021. Op veel plekken is inmiddels een regionale infrastructuur met waardevolle expertise opgebouwd, die we met de inzet van deze middelen verder willen versterken. De middelen gaan net als bij de vorige impuls naar centrumgemeenten van arbeidsmarktregio's voor betere samenwerking en verbindingen tussen VSO/PrO-scholen, gemeenten en bedrijven en instellingen, zodat zij een sluitende aanpak creëren gericht

Tekst amendement