Expertise Onderwijs en Zorg

Wij ondersteunen onze leden bij vraagstukken die te maken hebben met alle vormen van samenwerking tussen onderwijs en zorg. Deze activiteiten richten zich op:

  • de ontwikkeling en verbinding van expertise op onderwijs-zorgthema’s
  • het volgen en verspreiden van ontwikkelingen gericht op specifieke doelgroepen, zoals leerlingen met vormen van autisme, onderwijs in residentiële instellingen, onderwijs in JJI’s en onderwijsarrangementen waarbij sprake is van samenwerking met jeugdzorg en/of AWBZ-gefinancierde instellingen.
  • het onderhouden van contacten met relevante organisaties zoals LOOK, Platform EMG e.a.
  • het bevorderen van relaties ZIOS, ZAT, CJG steeds vanuit de positie en de bijdrage die het (v)so daar aan kan leveren. -het stimuleren van bijvoorbeeld projecten als VVI.
  • het adviseren op inrichten en uitvoeren van de compensatiemaatregel AWBZ en alle andere zaken die met AWBZ-gerelateerde onderwijsvragen te maken hebben.                 

We geven vorm aan deze activiteiten door middel van expertgroepen en expertmeetings, deelname aan regionaal en landelijke overleg, het organiseren van regionale bijeenkomsten, het adviseren van de PO-raad als belangenbehartiger.