Expertise Onderwijskwaliteit

Als Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rond Onderwijskwaliteit en zijn we direct bereikbaar voor onze leden ten behoeve van informatie en ondersteuning bij de implementatie van het beleid. Het gaat dan o.a. om:

  • Verspreiding kernwaarden zoals ontwikkeld door clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit
  • Website inrichten met systeemdocumenten t.b.v. start en verdere opbouw KwaliteitsManagementSysteem c.q. handreikingen  bij de  kwaliteitsnorm  (toegankelijk voor leden (i.s.m. cmkz))
  • Landelijk aanbod opleiding auditoren
  • Initieren regionale kwaliteitsnetwerken (zo mogelijk inclusief auditpools)
  • Afstemming kwaliteitsnorm met toetsingskader inspectie 
  • PI-7 betrekken bij ontwikkeling prestatie-indicatoren bij 7 kernwaarden (meenemen in Vensters PO)
  • I.s.m. PI-7 betrekken bij ontwikkeling/verzameling  instrumentarium toolbox bij de kwaliteitsnorm  leerkrachtgedrag
  • Organiseren van bijeenkomst Certificerende Instellingen t.b.v. accreditatie. 
  • Inrichten klankbordgroep t.b.v. C.I.’s om norm te evalueren (clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit  zijn).
  • Taakgroep kwaliteit: rol in regionale organisatie/Congres 2012/landelijke kennisuitwisseling

We geven op verschillende manieren vorm aan deze activiteiten. Bijvoorbeeld door middel van expertgroepen, deelname aan regionaal en landelijke overleg, de organisatie van regionale bijeenkomsten en als adviseur van de PO-raad.