Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster4 en 3 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Door deze partners, bestaande uit De Ambelt, Yulius (vm RMPI), RENN4, Horizon, BOOR, REC Rijndrecht, lvc4 en  Onderwijscentrum Zuid Gelderland, werd een stuurgroep gevormd. Ook werden medewerkers uit diverse lagen en functiegebieden uit deze organisaties bijeen gebracht in een projectgroep. Deze mensen hebben met elkaar een set van kwaliteitsnormen ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie. In September 2011 is deze norm vastgesteld door de stuurgroep en zijn de partners hun organisaties gaan voorbereiden op het voldoen aan de eisen uit de kwaliteitsnorm. Het streven is dat eind 2011 de eerste school een certificeringtraject in zal gaan.

 

Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  én de internationaal erkende ISO-9001 norm hebben we een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Zo toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten.  Uiteraard kan ook met de Kwaliteitsnorm worden gewerkt zonder de ambitie van certificering.

De norm sluit aan bij de 7 kernwaarden van het  Speciaal Onderwijs zoals die door de branche zijn  ontwikkeld. Op dit moment wordt door de sector druk gewerkt aan het formuleren van prestatie-indicatoren.

 

 

 De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

De onderliggende stukken voor het gebruik van de norm, zoals de leeswijzer en het kwaliteitshandboek zijn te downloaden onder aan deze pagina. 

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een vertaling van de ISO 9001:2008 norm, dat wil zeggen dat alle eisen uit de ISO 9001 norm zijn terug te vinden als eisen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.  De focus bij de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ligt echter consequent op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Om de vertaling van de ISO 9001:2008 norm, het inspectiekader en de bijdragen van het werkveld naar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs inzichtelijk en sluitend te maken is deze Leeswijzer toegevoegd. De Leeswijzer bevat gedetailleerde en meer concrete  informatie over de interpretatie van de eisen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

 

Daar waar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs termen hanteert die in het kader van de ISO 9001 norm een specifieke betekenis hebben, wordt in de Leeswijzer verwezen naar een verklaring waarin de term precies gedefinieerd wordt. De Leeswijzer maakt dan ook integraal onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Elk Kwaliteitsnormonderdeel is in de Leeswijzer verder uitgewerkt in basiseisen, best practices en voorbeelddocumenten.

Certiked. Certificering, toetsing en training van organisaties en professionals in het Speciaal Onderwijs

Certificeren omdat het waarde toevoegt. Dat is ons uitgangspunt. 

 

Certificering houdt meer in, dan het behalen van een certificaat. Met een kwaliteitssysteem bent u in staat uw organisatiedoelstellingen te bereiken, efficiënt en effectief.

 

Met een goed functionerend kwaliteitssysteem:

    stemt u uw beleid en SMART doelstellingen op elkaar af;

    richt u uw processen efficiënt in;

    meet u resultaten en stuurt u daar op;

    beschikt u over een cultuur van continue verbetering. 

 

Wilt u uw organisatie efficiënter en effectiever maken en wilt u dat doen met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)?

 

Doe dan samen met ons de Certiked Zelfevaluatie, en bepaal welke verbeteringen er voor uw organisatie mogelijk zijn. En wat u nog moet regelen om ‘ KSO’ -proof' te worden.

 

De auditors van Certiked zijn als materiedeskundigen goed bekend met de praktijk van het Speciaal Onderwijs. Bij het toetsen van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs maken zij gebruik van de systematiek ‘Waarderend auditen’. Auditen vanuit een positieve invalshoek. Continue verbetering wordt gestimuleerd door met elkaar vast te stellen: wat gaat er goed? Wat maakt dat het goed gaat? En: wat kan er nog beter? In elk onderzoek zoekt Certiked, in aanvulling op het toetsen van de norm, nadrukkelijk naar zaken die de organisatie goed op orde heeft. En die benoemen we dan ook. Aanvullend op onze rapportage delen we deze bevindingen graag met u, puur ter inspiratie.

 

Wij gaan graag met u in gesprek over de Zelfevaluatie en hoe wij u kunnen ondersteunen in de verdere professionalisering van uw organisatie. Wilt u vast een voorproefje, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief met nieuws en tips in kwaliteitsmanagement. 

Certiked is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. U vindt meer informatie over Certiked en onze werkwijze op onze website www.certiked.nl.Contactpersoon: Sandra Henke