Lokale initiatieven

Spaarnesant heeft eigen website over lerarentekort
Het lerarentekort wordt steeds nijpender. De komende jaren zijn er duizenden vacatures in het basisonderwijs. In Haarlem zijn er ook grote tekorten. Spaarnesant zet alle zeilen bij om de gevolgen tot een minimum te beperken, maar als je een kind in het Haarlemse basisonderwijs hebt, is het vrijwel zeker dat je er iets van gaat merken.
“We doen wat we kunnen om de gevolgen tot een minimum te beperken” – Marten Elkerbout, bestuurder Spaarnesant.
Ga naar de website Spaarnesant pakt lerarentekort aan.

Haags Klassewerk
Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het heeft als doel het dreigende lerarentekort in het Haagse basisonderwijs tegen te gaan, door
* het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken;
* te zorgen voor voldoende goede leerkrachten op de Haagse basisscholen.
De naam ‘Klassewerk’ drukt uit dat het project mensen op scholen aan het werk wil laten gaan die klasse (in de zin van kwaliteit) toevoegen. Meer informatie.

Rotterdamse aanpak lerarentekort
Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs: de resultaten zijn de laatste jaren flink verbeterd, het opleidingsniveau stijgt en het aantal voortijdig schoolverlaters is spectaculair gedaald. Maar als we deze lijn vast willen houden, hebben we voldoende bevoegde leraren nodig. Dit is een voorwaarde – zonder hen gaat het niet.
Lees hier meer over de Rotterdamse aanpak.

Miljoenen voor aanpak lerarentekort Amsterdam
Amsterdam steekt de komende vier jaar 22,9 miljoen euro in de aanpak van het lerarentekort. Er komt onder meer extra ondersteuning van scholen met de grootste tekorten en er wordt geld gestoken in reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten de stad. De plannen moeten vijfhonderd extra leraren opleveren. Lees hier het artikel.

Aan de slag voor de klas
Op 12 februari vond de bijeenkomst 'Vergroten van de vijver' over (subsidie) regionale aanpak lerarentekort plaats. Hier hebben verschillende organisaties het convenant 'Aan de slag voor de klas' ondertekend. Een Convenant over werkgelegenheidsbeleid tussen financiële sector en onderwijssector.
De volgende partijen hebben het convenant ondertekend:

  • De bestuurspartijen voor het onderwijs, namens deze PO-Raad, VO-raad  en MBO Raad
  • De Lerarenopleidingen, namens deze VSNU en VH
  • De financiële instellingen, namens deze Nederlandse Vereniging van Banken Verbond van Verzekeraars
  • Ministerie van OCW


Download hier het Convenant Aan de slag voor de klas of lees het bericht op de website van de PO-Raad.

Lerarentekort The Challenge
Op 8, 9 en 10 februari hebben zestig innovatieve denkers zich gebogen over het Almeerse lerarentekort. Deze 'hackaton' was georganiseerd door StudioWHY in opdracht van de gemeente Almere. Het team Edu-match ging uiteindelijk met de prijs van 1500 euro aan de haal met hun plan voor een digitaal platform om vraag en aanbod van talenten te matchen tussen scholen, bedrijven en inwoners. Lees hier meer over dit initiatief. [12 feb. 2019]

PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort
Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen nog steeds op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren.
Lees hier de oproep van de PO-Raad.

De Strategie van SKO Flevoland Veluwe
SKO Flevoland en Veluwe (28 basisscholen) bestrijdt het lerarentekort met behulp van drie speerpunten:
De vijver vergroten, Een aantrekkelijke werkgever zijn en Innovatie.
Lees hier meer over deze strategie.

Bijeenkomst 'Vergroten van de vijver' over (subsidie) regionale aanpak lerarentekort 

11 februari 2019 van 13:00 tot 16:30 uur in de Jaarbeurs in Utrecht

Vanaf 15 januari is het mogelijk de subsidie regionale aanpak lerarentekort aan te vragen. Met die subsidie kunt u samen met andere scholen, opleidingen en partijen in de regio een aanpak ontwikkelen voor vermindering van het lerarentekort. 
Zo snel mogelijk aan de slag? Kom dan op 11 februari naar deze verdiepingsbijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.
 Hier kunt u contacten leggen voor samenwerking, ervaringen delen en in workshops inspiratie opdoen voor een aanpak. Ook minister Slob is aanwezig.
Hier vindt u meer informatie. Meld u aan via het formulier van Voion.

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf
In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort.
De EBU, Economic Board Utrecht ondersteunt dit initiatief. Lees hier verder.

Vijf vernieuwende pilots van start voor regionale aanpak lerarentekort
Met financiële steun van het Arbeidsmarktplatform PO starten in het schooljaar 2018-2019 vijf nieuwe regionale pilots voor de aanpak van het lerarentekort. Zo gaan scholen in de regio Den Haag... Lees meer

Kansrijke aanvraag traject in het kader van het lerarentekort
De besturen van het RTC Midden Brabant hebben een project ingediend bij de CAOP om bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort in het basisonderwijs. Het project richt zich op de doelgroep van Sbao en SO leerkrachten die weer willen instromen in het reguliere onderwijs. Hun specifieke kennis maakt het mogelijk om deze medewerkers. Lees hier verder.